Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Gyngor Caerdydd

Gweithiwr Cymorth Ieuenctid
ED50241514
Categori Swydd: Ieuenctid a Chymunedau/Dysgu yn y Gymdogaeth
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Rhan Amser
Gwasanaeth: Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:JNC 15
Cyflog:£13.45 yr awr
Dyddiad Cau:20/09/2019

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd am recriwtio gweithiwr cymorth rhan amser sy’n ymrwymedig i gefnogi pobl ifanc yn ein Canolfannau Gweithgareddau Ieuecntid.

Gan weithio â phobl ifanc rhwng 11 a 19 oed ar nosweithiau Mawrth, Iau a Gwener (6-9pm), bydd deiliad y swydd yn creu ac yn cynnal perthnasau gwaith cynhyrchiol gyda phobl ifanc i hybu cynhwysiant a chynnydd mewn cymunedau.    Caiff hyn ei gyflawni trwy gynnig cwricwlwm cytbwys o weithgareddau a hyrwyddo dull seiliedig ar hawliau o ran datblygiad cymdeithasol pobl ifanc.

Mae’r swydd hon yn amodol ar Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw cefnogi plant ac oedolion sy’n agored i niwed er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a'n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch ac amddiffyn pob plentyn ac oedolyn sy'n agored i niwed a byddant yn cymryd camau gweithredu i ddiogelu eu lles, ac yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy'n agored i niwed hawl i gael eu hamddiffyn. Caiff hyn ei gefnogi yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Swydd rhan amser yw hon yn gweithio am 9.00 awr yr wythnos, 44 wythnos y flwyddyn.  

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfleoedd cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
•    25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol y rhai o gymuned pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
•    yn gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...