Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

3 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Asesydd Budd Pennaf
HS50242708
Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Oedolion
Math o Gontract: Dros Dro
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Dyddiad Cau:19/09/2019

Mae’r tîm Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid am recriwtio Asesydd Budd Pennaf i weithio yng Nghaerdydd. Byddwch yn gallu gweithio’n hyblyg ac yn hyderus ac yn fodlon ehangu eich profiad a datblygu’r sgiliau i weithio ar draws nifer o feysydd gwasanaeth arbenigol, gan gynnwys Oedolion Hŷn, Anableddau Dysgu, Iechyd Meddwl ac Anableddau Corfforol. Rydym yn chwilio am unigolion egnïol a llawn cymhelliant sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol a dealltwriaeth gadarn o ddeddfwriaeth berthnasol ac sy’n gallu gweithio’n effeithiol gydag amrywiaeth eang o asiantaethau i sicrhau canlyniadau gwell i ddefnyddwyr gwasanaeth. Bydd yna gyfle i ddatblygu a chynnal eich datblygiad proffesiynol ehangach.

Mae’r swydd ar agor i Asesydd Budd Pennaf profiadol ac sydd newydd gymhwyso. Croesewir ceisiadau gan y rheini sy’n cyflawni hyfforddiant Asesydd Budd Pennaf ar hyn o bryd hefyd.

Bydd y tîm Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid yn rhoi’r cyfle i chi ddatblygu eich arferion drwy hyfforddiant gloywi rheolaidd i’ch diweddaru ar gyfraith achosion ac arfer. Byddwch hefyd yn gallu gweithio’n hyblyg ac ystwyth ar draws y ddinas.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Swydd dros dro yw hon tan fis Mawrth 2021.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y Cyfarwyddwr/Dirprwy Gyfarwyddwr/Prif Swyddog perthnasol neu uwch swyddog arall a enwebwyd, nad ydynt ar raddfa is na RhG2, neu’r Pennaeth/Corff Llywodraethu yn achos staff ysgolion, sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau.  

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau sy’n cael eu derbyn yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfleoedd cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
•    25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol y rhai o gymuned pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
•    yn gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Gweler y Disgrifiad Swydd a Manyleb Person am fwy o wybodaeth. I gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon cysylltwch â Myfanwy Moran ar 02920 873077.

Argraffu manylion y swyddChwilio...