Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

20 hours left to apply

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Gweithiwr Cymdeithasol ā€“ Cymorth 4 Deuluoedd
CH50257903
Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Plant
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Dyddiad Cau:17/09/2019

Mae Cyngor Caerdydd yn recriwtio ar gyfer rôl newydd gyffrous yn ein Tîm Cymorth i Deuluoedd.

Amdanom ni
Mae Caerdydd yn brifddinas fywiog, amrywiol a chyffrous i bawb. Ddim yn bell o lan y môr, y cymoedd a’r mynyddoedd, siopa penigamp a bywyd nos neu leoliadau pentrefol.    
Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â Chaerdydd, sy’n Awdurdod ar y daith weithredu ac sy’n defnyddio’r dull Arwyddion Diogelwch i ganolbwyntio ar gynorthwyo ein plant. Rydym yn credu y dylai plant, pobl ifanc a’u teuluoedd gael y math cywir o gymorth ar yr adeg y mae arnynt ei angen.

Y Swydd
Dewch i ymuno â ni i fod yn rhan o dîm newydd ei sefydlu sy’n canolbwyntio ar gymorth cynnar ac atal. Mae’r Tîm Cymorth i Deuluoedd yn hanfodol o ran helpu teuluoedd i gael y cymorth cywir ar yr adeg gywir.  Dyna pam rydym yn datblygu ein gwasanaethau atal ac ymyrryd yn gynnar i sicrhau y gall teuluoedd ddefnyddio ystod o wasanaethau a chymorth ar wahanol lefelau i osgoi’r angen am ymyrraeth gwaith cymdeithasol statudol.

Amdanoch chi
Byddwch yn asesu, cynllunio gofal, cynllunio â ffocws ar y person a hyrwyddo sgiliau rheoli gofal, gan weithio gyda’r holl bartneriaid i nodi a diwallu anghenion cymorth gofal unigolion. Byddwch yn cyflawni ymyriadau uniongyrchol gyda theuluoedd gan ddefnyddio menter a hyblygrwydd i fod yn greadigol gyda gwaith. Bydd ein timau cefnogi yn ymarferol yn eich annog chi i ddatblygu eich sgiliau proffesiynol gyda mynediad at gymorth, goruchwylio a hyfforddiant rheolaidd.

Rydym yn annog ceisiadau gan weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso fydd yn cael mentor profiadol ac yn cael eu tywys drwy flwyddyn gyntaf y swydd. Byddwch yn gallu cael mynediad at ystod eang o hyfforddiant gan yr Awdurdod Lleol a Theuluoedd yn Gyntaf. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ddatblygu sylfeini yn y Gwasanaethau Plant.
Bydd angen i chi fod yn Weithiwr Cymdeithasol cofrestredig, meddu ar sgiliau asesu ardderchog a gallu ysgrifennu cofnodion ac adroddiadau cryno.  Mae gweithio'n dda mewn tîm a sgiliau cyfathrebu a threfnu ardderchog yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

E-bostiwch recriwtiafi@caerdydd.gov.uk i drefnu sgwrs anffurfiol gyda Rheolwr Tîm.

Mae’r swyddi hyn yn destun Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Mae’r swyddi hyn yn addas i’w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfleoedd cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
•    25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol y rhai o gymuned pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
•    yn gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...