Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

4 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Gweithiwr Cymorth Gwasanaeth Dydd (Dros Dro)
HS50260518
Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Oedolion
Math o Gontract: Dros Dro
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Dyddiad Cau:20/09/2019

Mae Gwasanaeth Dydd Caerdydd eisiau recriwtio Gweithiwr Cymorth Gwasanaeth Dydd i ymuno â’n tîm sefydledig.  

Byddwch yn cefnogi oedolion ag anabledd dysgu a gofynion cymorth cymhleth i gael gafael ar ystod eang o gyfleoedd dydd.

Ydych chi’n mwynhau bod yn actif?
Oes gennych chi amrywiaeth o ddiddordebau y gallech eu rhannu?
Ydych chi’n ymrwymedig i gynnig cymorth cadarnhaol yn seiliedig ar y person i unigolion sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwn?
Ydych chi’n credu bod gan bobl ag anableddau dysgu hawl i gyflawni eu potensial llawn a’r hawl i ymgysylltu’n gadarnhaol yn eu cymuned?
Os ydych, hoffem glywed gennych.

I gael rhagor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol cysylltwch â Phil Goldman ar  02920 483030.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Swydd dros dro yw hon tan 31 Mawrth 2021.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y canlynol sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau: y Cyfarwyddwr/Cyfarwyddwr Cynorthwyol/Prif Swyddog neu Uwch Swyddog Enwebedig perthnasol, nad yw ar raddfa is na RhG2, neu, yn achos staff ysgolion, y Pennaeth/Corff Llywodraethu.  

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys:
•    y rhai sy’n 25 oed ac iau;
•    y rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    y rhai o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rhai o gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a LGBT+ Caerdydd;
•    y rhai sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...