Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Am y Cyngor

 Fel un o gyflogwyr mwyaf Cymru, mae Cyngor Dinas Caerdydd yn canolbwyntio ar ein gweledigaeth i adeiladu ‘dinas â bywyd o naws y byd’ i Gymru.  Rydym yn darparu tua 700 o wahanol wasanaethau ar draws y ddinas a'r rhanbarth. 

Oherwydd maint y sialens, rydym yn deall bod y 18,000 o weithwyr sydd gennym yn hollbwysig ar gyfer gwireddu'r weledigaeth.  Rydym yn canolbwyntio ar fod yn ‘gyflogwr dewisol’ yn rhoi gwerth gwirioneddol ar amrywiaeth a chyfraniad pob un o'n gweithwyr.  

Yn ein Cynllun Corfforaethol, nodir yr hyn a gyflawnir gan Gyngor Dinas Caerdydd dros y tair blynedd nesaf er mwyn cyflawni ein gweledigaeth. Mae’r cynllun wedi’I strwythuro yn unol â phedwar prif faes cyfrifoldeb y Cyngor:

  • Lles Economaidd
  • Lles Cymdeithasol
  • Lles Amgylcheddol
  • Cysylltiadau Caerdydd


Ynghyd â’r holl Awdurdodau Lleol eraill yng Nghymru, mae Caerdydd yn gweithredu trwy strwythur gweithredol a foderneiddiwyd. Mae'r Cynghorwyr a etholwyd i'r Weithrediaeth yn ysgwyddo amryw o gyfrifoldebau ychwanegol i’w dyletswyddau fel cynghorwyr.

Mae 75 cynghorydd Caerdydd yn cwrdd yn rheolaidd er mwyn penderfynu ar bolisïau cyffredinol y Cyngor a phennu'r gyllideb bob blwyddyn. Mae cyfarfodydd y Cyngor yn agored i'r cyhoedd, ac eithrio pan fo gwybodaeth gyfrinachol yn cael ei thrafod.

Chwilio...