Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Gyngor Caerdydd

Gweithiwr Cymorth Ieuenctid (Datgysylltiedig ac Allgymorth)
ED50241476
Categori Swydd: Ieuenctid a Chymunedau/Dysgu yn y Gymdogaeth
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Rhan Amser
Gwasanaeth: Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:JNC 15
Cyflog:£13.45 yr awr
Dyddiad Cau:17/10/2019

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd eisiau recriwtio Gweithio Cymorth Ieuenctid (Datgysylltiedig ac Allgymorth) rhan amser ag ymrwymiad gwirioneddol i gefnogi pobl ifanc yn ardaloedd Sblot, Tremorfa ac Adamsdown o Gaerdydd.  Gweithio gyda phobl ifanc 11 - 19 oed ar nos Lun a nos Fercher (6pm- 9pm), am 44 wythnos y flwyddyn.   Bydd deiliad y swydd yn sefydlu a chynnal perthnasau gwaith cynhyrchiol gyda phobl ifanc i hyrwyddo cynhwysiant i hybu cynhwysiant a chynnydd mewn cymunedau.   Caiff hyn ei gyflawni trwy gynnig cwricwlwm cytbwys o weithgareddau a hyrwyddo dull seiliedig ar hawliau o ran datblygiad cymdeithasol pobl ifanc.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu llesiant. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad mawr yn y sector cyhoeddus, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi llesiant economaidd ein dinasyddion, a sicrhau bod ein gweithlu yn rhoi adlewyrchiad gwell o’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.   Gan hynny, er nad yw’n ofynnol ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion sydd wedi’u tangynrychioli:
dan 25 oed
nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, gan gynnwys rhai o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd a’r gymuned LHDT+ yn arbennig
sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg

Argraffu manylion y swyddChwilio...