Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Gyngor Caerdydd

Cyfreithiwr Cymunedol
LS50259741
Categori Swydd: Cyfreithiol
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Graddfa:Gradd 10
Cyflog:£39,782 - £42,683
Dyddiad Cau:17/10/2019

Mae gennym gyfle gwych i ymarferydd cyfreithiol diwyd, hyblyg a llawn cymhelliant i ymuno â Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd yn Neuadd y Sir yng nghanol Bae Caerdydd.

Rydym yn awyddus i recriwtio Cyfreithwyr a Bargyfreithwyr ag arbenigedd uchel sy’n brofiadol ac yn gymwysedig yn y maes perthnasol a all fynd i’r afael â’r llwyth o waith amrywiol a heriol sydd i’w wneud:   

Gofal Plant:

Amrywiaeth eang o waith cyfreithiol i’r Gwasanaethau Plant. Bydd y swydd yn cynnwys rhoi cyngor a pharatoi ceisiadau i’r Llys a bydd yn cynnwys eiriolaeth.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gorfod dangos y cymhwyster gradd perthnasol, wedi eu derbyn yn Gyfreithwyr neu wedi eu galw i’r Bar ac mae’n rhaid iddynt allu weithio’n rhan o dîm. Rydym yn disgwyl i unigolion a benodir gymryd cyfrifoldeb personol i gyflawni mewn ffordd ragorol, gweithio gydag eraill i gyflawni’r canlyniadau gorau posibl, i addasu i newid ac achub ar gyfleoedd newydd, defnyddio’r adnoddau sydd ar gael yn y modd gorau posibl ac i feddwl a gweithredu er budd gorau’r Cyngor.

Er bod y rolau hyn yn heriol, mae ein polisïau gweithio’n hyblyg yn sicrhau cydbwysedd gwaith bywyd iach. Mae’r swydd hon yn agored i unigolion sy’n dymuno gweithio patrymau gwaith hyblyg, yn amodol ar eu gallu i ddiwallu anghenion ein cleientiaid a thrin trefniadau gwaith yr aelodau tîm sydd eisoes yn gweithio i ni â phob parch.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 02920 873327.

Mae’r swydd hon yn amodol ar Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swydd gwag hyn yn addas i’w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys:
•    sy’n 25 oed ac iau;
•    pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    pobl o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion ag anableddau, gofalwyr a’r rheiny o’r cymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
•    pobl sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...