Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Gyngor Caerdydd

Rheolwr Projectau Technegol
RS50260219
Categori Swydd: Adeiladu/Cynnal a Chadw Adeiladau , Penseiri/Peirianwyr/Syrfewyr
Math o Gontract: Dros Dro
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Adnoddau
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Dyddiad Cau:18/10/2019

Mae’r diwydiant diogelwch yn cael ei yrru fwyfwy gan dechnoleg. Mae uned Gwasanaethau 24/7 Cyngor Caerdydd yn gartref i Ganolfan Derbyn Larymau Categori 1, ISO 9001 sydd wedi’i hachredu gan y Bwrdd Archwiliadau Systemau a Larymau Diogelwch (BASLD) / ystafell reoli Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) sy’n defnyddio detholiad o dechnoleg i sefydlu trawsyriant gyda safleoedd ledled y ddinas ac yn genedlaethol.

Rydyn ni’n chwilio am unigolyn proffesiynol a brwdfrydig i sicrhau bod technolegau strategol yn cael eu cyflawni a’u gweithredu’n effeithiol i gefnogi blaenoriaethau allweddol y Cyngor yn y maes Gwasanaethau 24/7. Mae’r technolegau hynny’n cynnwys, heb fod yn gyfyngedig i: y rhwydwaith diwifr, systemau GDX, CCTV a Diogelwch/Teleofal a thechnoleg Derbyn Larymau.

Bydd deiliad y swydd yn dylunio, manylebu a rheoli projectau trydanol mewn rôl arweiniol neu gefnogol yn dibynnu ar gymhlethdod neu raddfa, gan sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni ar amser, o fewn y gyllideb ac i safon uchel. Mae’r projectau hyn yn cynnig cyfleoedd arbed ac incwm sylweddol i Gyngor Caerdydd, ac yn parhau i gefnogi preswylwyr Tai a dinasyddion Caerdydd.

Bydd deiliad y swydd yn rheoli amrywiaeth eang o gontractwyr a rhanddeiliaid yn fewnol ac yn allanol a bydd disgwyl iddo ddatblygu a chynnal perthnasau gwaith cadarn ac adeiladol a fydd yn hanfodol i fasnacholi.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Lesley Ironfield, Rheolwr Gwasanaethau 24/7 ar 02920 537435.

Swydd dros dro yw hon am 18 mis o ddyddiad y penodiad.
Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y canlynol sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau: y Cyfarwyddwr/Cyfarwyddwr Cynorthwyol/Prif Swyddog neu Uwch Swyddog Enwebedig perthnasol, nad yw ar raddfa is na RhG2, neu, yn achos staff ysgolion, y Pennaeth/Corff Llywodraethu.  

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys:
•    sy’n 25 oed ac iau;
•    pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    pobl o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion ag anableddau, gofalwyr a’r rheiny o’r cymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
•    pobl sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...