Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

1 hours left to apply

Gyngor Caerdydd

Swyddog Croesi Ysgolion
ST50023972
Categori Swydd: Trafnidiaeth
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Rhan Amser
Gwasanaeth: Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£18,065 - £19,171 pro rata
Dyddiad Cau:15/10/2019

Mae’r swydd wedi’i lleoli yn Ysgol Gynradd Pontprennau.  Mae cymunedau yn gwerthfawrogi gwaith Swyddogion Croesi Ysgol yn fawr iawn, ac rydym yn recriwtio ar gyfer safleoedd pwysig iawn lle mai’r swyddogion hynny sy’n cynnig yr unig groesfan a reolir i blant ac oedolion.  Mae’r rôl yn cynnwys cyrraedd yn brydlon, boed law neu hindda, yn ystod y tymor i stopio traffig fel y gall cerddwyr groesi’r ffordd.  Bydd angen i chi wisgo gwisg swyddogol a mewngofnodi yn unol â’r rheoliadau, a chewch hyfforddiant a chymorth llawn yn y cyfrifoldebau hynny.  Yn y rôl hon chi yw wyneb cyhoeddus y Cyngor, felly bydd angen sgiliau cyfathrebu da ac agwedd broffesiynol wrth ymdrin â cherddwyr a gyrwyr.  Cewch hyfforddiant a chymorth llawn i’ch helpu i gyflawni’r rôl werthfawr hon i’ch cymuned. Os hoffech unrhyw wybodaeth ychwanegol cysylltwch â Paul Griffiths ar 02920788528-pgriffiths@caerdydd.gov.uk.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio 10 awr yr wythnos yn ystod y tymor yn unig.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.   Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys:
•    y rhai sy’n 25 oed ac iau;
•    y rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    y rhai o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rhai o’n cymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
•    y rhai sydd â’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...