Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

3 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Gyngor Caerdydd

Uwch Swyddog Effeithlonrwydd Ynni a Chynaliadwyedd
ST50010051
Categori Swydd: Yr Amgylchedd/Gwastraff/Ailgylchu
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Dyddiad Cau:18/10/2019

Mae’r Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd yn chwilio am  reolwr rheolwr projectau profiadol llawn cymhelliad i ymuno â Thîm Ynni a Datblygu Cynaliadwy’r Cyngor i gyflawni projectau effeithlonrwydd ynni domestig y Cyngor gan gynnwys y Strategaeth Gwres Fforddiadwy.  

Byddwch yn datblygu projectau a rhaglenni i gynyddu effeithlonrwydd ynni domestig, datrysiadau ynni adnewyddadwy a mentrau tai cynaliadwy.  Byddwch hefyd yn rheoli’r broses o ddarparu Tystysgrifau Perfformiad Ynni a gofynion ynni eraill ar gyfer y stoc tai.  

Bydd profiad gennych ym maes ynni a chynaliadwyedd, o weithio mewn partneriaeth ac o’r broses ariannu drwy grant.

Bydd sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu gwych gennych, hefyd y gallu i ddadansoddi a chyflwyno gwybodaeth gymhleth.

Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y disgrifiad swydd / manyleb person, cysylltwch â Liz Lambert, Arweinydd Grŵp Datblygu Cynaliadwy, ar (029) 2087 3228.

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys:
•    rhai sy’n 25 oed ac iau;
•    pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    pobl o’n cymunedau lleol, yn benodol cymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
•    pobl sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...