Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

3 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Cynorthwy-ydd Adfywio a Chynaliadwyedd
ST50010082
Categori Swydd: Yr Amgylchedd/Gwastraff/Ailgylchu
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Dyddiad Cau:18/10/2019

Mae’r Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd yn chwilio am Gynorthwy-ydd Adfywio a Chynaliadwyedd i ymuno â Thîm Ynni a Chynaliadwyedd y Cyngor i gefnogi darpariaeth projectau ynni domestig y Cyngor gan gynnwys y Strategaeth Gwres Fforddiadwy.

Byddwch yn cefnogi mesurau effeithlonrwydd ynni ar gyfer y stoc tai gan gynnwys mentrau technoleg adnewyddadwy ac ardal seiliedig ar gynlluniau ôl-ffitio.  Byddwch hefyd yn cefnogi’r broses o ddarparu Tystysgrifau Perfformiad Ynni sy’n ofynnol ar gyfer y stoc tai.
 
Byddwch yn meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth o faes ynni a chynaliadwyedd.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol effeithiol hefyd, yn ogystal â sgiliau trefnu da.

Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y disgrifiad swydd / manyleb person, cysylltwch â Liz Lambert, Arweinydd Grŵp Datblygu Cynaliadwy, ar (029) 2087 3228.

Mae’r swydd hon yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.   Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys y rheiny:
•    sy’n 25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rheini o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a chymuned LGBT+ Caerdydd;
•    sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...