Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

2 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Gweithiwr Cymdeithasol
HS50243658
Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Oedolion
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Rhan Amser
Gwasanaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£28,785 - £32,878 + AMHP Payment of £1800 pro-rata if applicable
Dyddiad Cau:17/10/2019

Mae cyfle wedi codi i weithiwr cymdeithasol cymwys, profiadol ac ymroddedig yn Nhimau Iechyd Meddwl Cymunedol Pobl Hŷn Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion Caerdydd.

Rydym yn ymrwymedig i gynnig ymyriadau grymus, amserol ac o safon uchel.

Byddwch yn gweithio fel aelod o dîm, yn gwneud asesiadau ac yn cynllunio cymorth canlyniad-ganolog, gan weithio gyda phobl er mwyn hyrwyddo a hybu byw'n annibynnol.
Rydym yn ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles oedolion ac yn disgwyl i'r holl staff rannu'r ymrwymiad hwn.

Yn ddelfrydol bydd gan ymgeiswyr ddealltwriaeth dda o’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a’r gofynion ar gyfer arferion gwaith cymdeithasol wrth weithio gydag oedolion.  Mae cymhwyster Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHP) neu barodrwydd i ddilyn hyfforddiant AMHP yn hanfodol.

Rhaid bod gan ymgeiswyr radd mewn gwaith cymdeithasol neu gymhwyster cyfatebol.

Os hoffech gael sgwrs am y swydd wag uchod, cysylltwch â Kate Llewellyn, y Rheolwr Integredig, ar 029 21826700

Mae’r swydd hon yn amodol ar Wiriadau Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn brif flaenoriaethau i’r Cyngor. Ein nod yw cefnogi plant ac oedolion sy’n agored i niwed er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Caiff hyn ei gefnogi yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Swydd ran-amser yw hon, a bydd y deiliad yn gweithio 30.00 awr yr wythnos.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.   Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys y rheini:
•    sy’n 25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rheini o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a chymuned LGBT+ Caerdydd;
•    sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.


Argraffu manylion y swyddChwilio...