Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

1 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Social Worker (Part-Time)
HS50003981
Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Oedolion
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Rhan Amser
Gwasanaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876 + AMHP payment (pro rata)
Dyddiad Cau:16/10/2019

Rydym yn recriwtio Gweithiwr Cymdeithasol cofrestredig i ymuno â Thîm Iechyd Meddwl Cymunedol Gorllewin Caerdydd yng Nghanolfan Pentywyn.  Bydd angen Gradd arnoch mewn Gwaith Cymdeithasol neu gymhwyster cyfatebol.

Mae dealltwriaeth gynhwysfawr o’r ddeddfwriaeth berthnasol yn hanfodol. Yn ddelfrydol byddwch yn Weithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHP) y gellir talu taliad AMHP ar eich cyfer. Mae profiad blaenorol o weithio mewn lleoliad iechyd meddwl yn hanfodol.

Byddwch yn hyderus wrth asesu anghenion gan ddefnyddio’r Broses Asesu Integredig / Dull Rhaglen Ofal, cynnal asesiadau risg a datblygu cynlluniau gofal a rheoli risg cysylltiedig. Dylech fod yn barod i gwblhau hyfforddiant priodol a gallu gweithio dan bwysau.

Bydd angen trwydded yrru ddilys lawn a char i’w ddefnyddio yn ystod oriau gwaith, a thelir lwfans priodol am hyn. Cysylltwch â’r Rheolwr Tîm Gwaith Cymdeithasol, Matthew Russell (TIMC Pentywyn ar 029 20578778).

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn brif flaenoriaethau i’r Cyngor. Ein nod yw cefnogi plant ac oedolion sy’n agored i niwed er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a'n hysgolion yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch ac amddiffyn pob plentyn ac oedolyn sy'n agored i niwed a byddant yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy'n agored i niwed hawl i gael eu hamddiffyn. Caiff hyn ei gefnogi yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Swydd ran amser yw hon, a bydd y deiliad yn gweithio 18.30 awr yr wythnos.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys:
•    pobl sy’n 25 oed ac iau;
•    pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    y rhai o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rhai o’r gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
•    y rhai sydd â’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...