Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

1 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Gyngor Caerdydd

Business Planning & Quality Assurance Officer
CS50003522
Categori Swydd: Gweinyddol/Clercol, Gofal Cymdeithasol-Plant , Gofal Cymdeithasol-Oedolion
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Housing & Communities
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Dyddiad Cau:16/10/2019

Mae cyfle wedi codi yn y Gyfarwyddiaeth Pobl a Chymunedau ar gyfer Swyddog Cynllunio Busnes a Sicrhau Ansawdd gyda’r Tîm Perfformiad a Chynllunio Gwasanaethau Cymdeithasol.

Prif ddyletswyddau’r swydd hon yw datblygu a llunio Cynllun Cyflawni’r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol (gan gynnwys diweddariadau rheolaidd ar gynnydd) a rheoli cofnodion y Gwasanaethau Cymdeithasol ar System Gwella Caerdydd (CIS)/Sharepoint.

Byddwch yn gallu defnyddio Microsoft Word yn dda, a bydd gennych sgiliau cyfathrebu clir a chryno yn ysgrifenedig ac ar lafar, ac ymrwymiad at ddarparu gwybodaeth gywir a dibynadwy.    Bydd angen i chi allu cynllunio a threfnu’ch gwaith o fewn terfynau amser ac amserlenni adrodd tyn.

I gael sgwrs anffurfiol wedi i chi ddarllen y disgrifiad swydd, cysylltwch â Helen Davies, Swyddog Project, ar 029 2087 3612 neu H.M.Davies@caerdydd.gov.uk.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys:
•    rhai sy’n 25 oed ac iau;
•    pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    pobl o’n cymunedau lleol, yn benodol cymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
•    pobl sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...