Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

2 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Uwch Gynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid
RS50006959
Categori Swydd: Gwasanaethau Cwsmeriaid
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Adnoddau
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Dyddiad Cau:17/10/2019

Canolfan Gyswllt
Cysylltu â Caerdydd

Mae cyfle wedi codi i unigolyn brwdfrydig ymuno â’n tîm yn y rôl Uwch Gynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C), yn Nhŷ Wilcox, Rhodfa Dunleavy, Bae Caerdydd.

Mae’r Ganolfan Gyswllt uchel ei pharch hon, sydd wedi ennill gwobrau, yn ymateb i ymholiadau, gan ganolbwyntio ar y cwsmer, mewn perthynas ag amrywiaeth o wasanaethau’r Cyngor, gan drigolion Caerdydd a defnyddwyr gwasanaeth eraill drwy sawl cyfrwng gan gynnwys wyneb yn wyneb, dros y ffôn, cysylltiadau ar y we, sgyrsiau ar y we, e-ffacs, e-bost, negeseuon llais a thestun. Os ydych yn frwd dros sicrhau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a bod gennych agwedd gadarnhaol, dyma gyfle gyrfaol i chi.

Mae angen Uwch Gynrychiolwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid i ymuno â’r tîm llwyddiannus i helpu i reoli Canolfan Gyswllt Cyngor Caerdydd a bod yn rhannol gyfrifol am oruchwylio cynrychiolwyr y Ganolfan Gyswllt.  Bydd angen i ddeiliad y swydd gynorthwyo a chynnig cyngor i amrywiaeth eang o gwsmeriaid ac aelodau o’r tîm a bydd yn gweithio gyda’r goruchwylydd i sicrhau bod y rhan fwyaf o ymholiadau cwsmeriaid yn cael eu datrys ar y cyswllt cyntaf a bod y lefel gofal cwsmeriaid uchaf yn cael ei chyflawni.
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio’n dda mewn tîm, yn manteisio i’r eithaf ar dechnoleg gwybodaeth mewn amgylchedd sy’n rhoi’r cwsmer yn gyntaf, ac yn meddu ar y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau gwaith cynhyrchiol gyda phob gwasanaeth i sicrhau bod cymaint o alwadau â phosibl yn cael eu datrys ar y cyswllt cyntaf i foddhad cwsmeriaid.

Mae’r Ganolfan Gyswllt yn ateb galwadau rhwng 8.30am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae patrwm shifftiau priodol ar waith. Fodd bynnag, gallai’r oriau gwaith hyn newid.

Darperir hyfforddiant llawn ac nid oes angen profiad blaenorol o weithio mewn canolfan alwadau/cyswllt.

Mae manylion llawn y swyddi ar gael yn y Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person.

Gallwch gwblhau’r cais ar-lein. Ewch i www.caerdydd.gov.uk/swyddi i wneud hynny.

Fel arall, gallwch ofyn am becyn cais drwy gysylltu â Cysylltu â Chaerdydd ar 2087 2088.  

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

Mae’r swydd hon yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.   Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys y rheini:
•    sy’n 25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rheiny o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a chymuned LGBT+ Caerdydd;
•    sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...