Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

2 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Swyddog Amserlennu Opti-Time
CS50236495
Categori Swydd: Tai
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Dyddiad Cau:17/10/2019

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Gwasanaeth Tai a Chymunedau am swydd barhaol, lawn amser (37 awr yr wythnos) ar gyfer Swyddog Amserlennu Opti-Time gyda’r Gwasanaeth Cynnal a Chadw Ymatebol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynnig rheolaeth amserlennu effeithiol ac yn gweithredu fel pwynt cyswllt unigol ar gyfer ymholiadau a phroblemau.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol, ynghyd â’r gallu i gynnal systemau gwybodaeth busnes a data. Byddwch yn gallu gweithio mewn amgylchedd swyddfa brysur a bydd ateb galwadau ffôn yn rhan allweddol o’r rôl.
Byddwch hefyd yn gallu gweithio i derfynau amser tynn a bod yn hyblyg iawn.  Bydd gennych brofiad o weithio gyda systemau TG ac mae’r gallu i weithio fel aelod o dîm yn hanfodol, yn ogystal â gweithio o’ch pen a’ch pastwn eich hun.

Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Natalie Talbot ar 029 20537355.

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.   Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys y rheini:
•    sy’n 25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rheiny o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a chymuned LGBT+ Caerdydd;
•    sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...