Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

2 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Uwch Oruchwylydd Casgliadau a Glanhau
ST50261095
Categori Swydd: Yr Amgylchedd/Gwastraff/Ailgylchu
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Dyddiad Cau:17/10/2019

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Uwch Oruchwylydd Casgliadau a Glanhau Gradd 7.
 
Y rôl fydd cynnig goruchwyliaeth a chymorth gweithredol o ddydd i ddydd o fewn y gweithrediadau glanhau i sicrhau safon uchel o wasanaeth a boddhad cwsmeriaid.

Bydd hyn yn cynnwys gweithio’n achlysurol ar benwythnosau neu shifftiau cynnar a hwyr i gefnogi’r gweithrediadau.

Bydd hefyd disgwyl i chi weithio goramser yn unol ag amserlenni gwasanaeth diwygiedig yn ystod/o amgylch gwyliau banc.

I drafod y swydd cysylltwch â Claire Cutforth, Rheolwr Gweithredol, Rhif ffôn  029 20717756.

Mae’r swydd hon yn amodol ar Wiriadau Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.   Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys y rheini:
•    sy’n 25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rheiny o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a chymuned LGBT+ Caerdydd;
•    sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...