Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

3 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Rheolwr Gweithredol Gwasanaethau Plant yr Ardal Leol
CH50259954
Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Plant
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd RhG2
Cyflog:£46,552 - £56,233
Dyddiad Cau:18/10/2019

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddod yn Rheolwr Gweithredol (lleol) yng Ngwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd.

Mae’r swydd hon yn llunio rhan o’r tîm rheoli newydd yn y gwasanaethau plant sy’n cynnwys saith rheolwr gweithredol, ac mae gan bob un ohonynt gyfrifoldeb dros gyfarwyddyd strategol a gweithredol y gwasanaeth.

Dyma gyfnod cyffrous i ymuno â’n gwasanaeth sy’n ffynnu i sicrhau bod unigolion, eu teulu a chymunedau wrth wraidd popeth a wnawn.

Rydym yn parhau i ddatblygu dull seiliedig ar hawliau a chryfderau (Arwyddion Diogelwch), o ran ein harferion ac rydym yn y broses o alinio ein gwasanaethau gyda chymunedau lleol a phartneriaid statudol allweddol.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddarpariaeth weithredol y gwasanaethau ar gyfer un o dri thîm lleol a bydd ganddo gyfrifoldeb rheoli llinell am sawl rheolwr tîm ac amryw brojectau strategol.

Bydd y timau lleol yn gyfrifol am bob agwedd ar Gynllunio Gofal ar draws siwrne’r plentyn gan gynnwys; gofal a chymorth, diogelu plant, amlinellu'r gyfraith gyhoeddus, plant sy'n derbyn gofal a mabwysiadu.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus allu dangos profiad helaeth o arfer a rheoli mewn gwasanaethau plant a bydd yn gyfrifol am sicrhau bod safon ragorol o arferion gwaith yn bodoli ar draws ei dimau a'r gwasanaeth ehangach. Yn ddelfrydol bydd yr ymgeisydd yn gallu dangos y dull Arwyddion Diogelwch.

Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gynnal a datblygu ei wybodaeth o ran deddfwriaeth, ymchwil, datblygiadau arferion, mentrau a gweithdrefnau newydd a defnyddio'r wybodaeth hon i wella safonau ar draws y gwasanaeth.

Bydd gweithio yng Nghaerdydd, prifddinas Cymru, yn cynnig cyfleoedd personol a phroffesiynol. Mae’n ddinas amlddiwylliannol fywiog ac yn lle cyffrous i fyw a gweithio ynddo. Bydd deiliad y swydd yn cael cyfle i ddatblygu ei wybodaeth ac arbenigedd ar draws amrywiaeth o wasanaethau, yn gweithio’n agos â theuluoedd, cymunedau ac asiantaethau partner i sicrhau canlyniadau rhagorol i blant a phobl ifanc Caerdydd.

Os hoffech y cyfle i gael sgwrs anffurfiol am y swydd a chwrdd â rheolwr y tîm cysylltwch â Deborah Driffield ar 02920 873844 neu e-bost Deborah.Driffield@caerdydd.gov.uk.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn brif flaenoriaethau i’r Cyngor. Ein nod yw cefnogi plant ac oedolion sy’n agored i niwed er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a'n hysgolion yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch ac amddiffyn pob plentyn ac oedolyn sy'n agored i niwed a byddant yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy'n agored i niwed hawl i gael eu hamddiffyn. Caiff hyn ei gefnogi yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad oes ganddynt gynrychiolaeth ddigonol, sef:
pobl sy’n 25 oed ac iau;
pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
pobl o’n cymunedau lleol, gan gynnwys rhai o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd a’r gymuned LHDT+ yn arbennig
pobl sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg


Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ddydd Gwener 8 Tachwedd 2019.

Argraffu manylion y swyddChwilio...