Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

3 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Cynorthwy-ydd Adnoddau
ST50013191
Categori Swydd: Yr Amgylchedd/Gwastraff/Ailgylchu
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Gweithrediadau’r Ddinas
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Dyddiad Cau:18/10/2019

Mae cyfle wedi codi i Gynorthwy-ydd Adnoddau weithio yn yr adran adnoddau a thechnegol – Cymorth Busnes yn Ffordd Lamby.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo i ddarparu gwasanaeth gweinyddol effeithlon ac effeithiol yn y tîm Cymorth Busnes.   Mae sgiliau cyfathrebu da yn angenrheidiol er mwyn delio â phob lefel o gyswllt.  Mae angen sgiliau TGCh rhagorol, llygad graff a’r gallu i gadw cofnodion cywir.

Mae’r gwaith yn cynnwys cynnal a chadw cofnodion hyfforddiant (electronig yn bennaf) gan ddefnyddio systemau megis Papertrail a Tachomaster.  Rhai systemau eraill a ddefnyddiwyd yn y rôl yw Sharepoint, SAP a RAMIS (mae eraill). Mae’r rôl hefyd yn darparu yn absenoldeb o fewn y tîm i aelodau eraill o staff.

Dyma gyfle gyrfaol rhagorol i ymuno â’r tîm Cymorth Busnes sy’n gwneud gwaith diddorol, sy’n gweithio gyda chwsmeriaid, ac sy’n rhan o amgylchedd o newid parhaus.

Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y disgrifiad swydd, cysylltwch â Bernadette Lewis ar 02920 717518

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.   Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys y rheini:

•    sy’n 25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rheiny o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a chymuned LGBT+ Caerdydd;
•    sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.


Argraffu manylion y swyddChwilio...