Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

2 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Swyddog Tŷ yn Gyntaf
CS50261163
Categori Swydd: Tai
Math o Gontract: Dros Dro
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Housing & Communities
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Dyddiad Cau:17/10/2019

Ydych chi’n chwilio am her newydd lle cewch gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl sy’n agored i niwed a sydd ag anghenion cymhleth? Ydych chi wedi ymrwymo i fynd i’r afael â chysgu ar y stryd?

Dyfarnwyd cyllid grant i Gyngor Caerdydd yn ddiweddar, i fynd i’r afael â chysgu ar y stryd drwy sefydlu Project Peilot Tŷ yn Gyntaf. Bydd y project yn defnyddio eiddo yn y sector rhent preifat a bydd yn cael ei redeg ar y cyd â mentrau eraill ar draws y ddinas. Rydym ni nawr yn bwriadu cyflogi nifer o Swyddogion Tŷ yn Gyntaf i gynnig cymorth dwys i bobl agored i niwed ag anghenion cymhleth allu cynnal eu tenantiaethau.  

Mae Tŷ yn Gyntaf yn ddull seiliedig ar dystiolaeth ryngwladol, sy’n defnyddio tai annibynnol sefydlog fel sylfaen i alluogi unigolion i ddechrau ar y ffordd o wella a symud i ffwrdd o ddigartrefedd.

Rydym yn chwilio am unigolion deinamig a chreadigol a all feithrin perthnasoedd cadarnhaol. Bydd deiliad y swydd yn cynnal llwyth achosion bach a disgwylir iddo ddarparu cymorth dwys i’r rheiny sy’n cymryd rhan yn y project hwn. Dyma gyfle newydd cyffrous ac rydym yn edrych am amrywiaeth o bobl o gefndiroedd gwaith gwahanol i wneud gwahaniaeth gwirioneddol a sicrhau canlyniadau cadarnhaol.

Bydd y gwasanaeth yn gweithredu y tu allan i oriau swyddfa arferol a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn rhan o rota saith diwrnod a bydd disgwyl iddynt weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau.   

Mae’r swydd hon yn amodol ar Wiriadau Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Swydd dros dro yw hon tan 31 Mawrth 2021.

Rhaid i ymgeiswyr mewnol sy'n dymuno gwneud cais am y swydd fel secondiad gael caniatâd cyn gwneud cais gan ddefnyddio Ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y canlynol sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau: y Cyfarwyddwr/Cyfarwyddwr Cynorthwyol/Prif Swyddog neu Uwch Swyddog Enwebedig perthnasol, nad yw ar raddfa is na RhG2, neu, yn achos staff ysgolion, y Pennaeth/Corff Llywodraethu.  

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.   Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys y rheiny:
•    sy’n 25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rheiny o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a chymuned LGBT+ Caerdydd;
•    sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.


Argraffu manylion y swyddChwilio...