Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

1 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Gyngor Caerdydd

Senior Into Work Advisor
CS50250956
Categori Swydd: Gweinyddol/Clercol, Cyllid/Refeniwiau/Budd-daliadau, Tai, Arall
Math o Gontract: Dros Dro
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Housing & Communities
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Dyddiad Cau:16/10/2019

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymrwymedig â sgiliau cyfathrebu gwych i ymuno â thîm y Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddod o hyd i gyfleoedd ariannu allanol ac ysgrifennu’r ceisiadau ar gyfer y cyfleoedd hyn, ynghyd â chynnig mentora a chefnogaeth arbenigol i’r Tîm Gwasanaeth i Mewn i Waith. Byddwch yn ysgrifennu cynigion i amrywiaeth o gyllidwyr, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Lywodraeth Cymru, Cronfa Gymdeithasol Ewrop, Llywodraeth y DU, Cyrff Anllywodraethol, elusennau ac ymddiriedolaethau preifat.

Bydd gennych brofiad o weithio yn y maes budd-daliadau neu chwilio am waith.

Bydd gennych brofiad helaeth o weithio gyda phartneriaid a phrofiad o oruchwylio eraill.

Byddwch yn gweithio’n dda mewn tîm, yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol ac yn weithiwr hyblyg. Gallai fod angen gweithio gyda’r nos.

Byddai’r gallu i siarad ieithoedd eraill, yn benodol Cymraeg, Somalieg, Arabeg neu Bwyleg, o fantais.

Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y disgrifiad swydd, cysylltwch â Taliesin Davies ar (029) 20 871 071.

Mae’r swydd hon yn amodol ar Wiriadau Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Swydd dros dro yw hon tan 31 Mawrth 2020.

Rhaid i ymgeiswyr mewnol sy'n dymuno gwneud cais am y swydd fel secondiad gael caniatâd cyn gwneud cais gan ddefnyddio Ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y canlynol sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau: y Cyfarwyddwr/Cyfarwyddwr Cynorthwyol/Prif Swyddog neu Uwch Swyddog Enwebedig perthnasol, nad yw ar raddfa is na RhG2, neu, yn achos staff ysgol, y Pennaeth/Corff Llywodraethu.  

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.   Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad oes ganddynt gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys y rheini:
•    sy’n 25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rheini o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a chymuned LGBT+ Caerdydd;
•    sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...