Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

1 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Housing Officer
CS50006285
Categori Swydd: Gweinyddol/Clercol, Cyllid/Refeniwiau/Budd-daliadau, Gwasanaethau Cwsmeriaid, Tai
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Dyddiad Cau:16/10/2019

Mae’r Gwasanaethau Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn cynnwys Safle Preswyl Sipsiwn Rover Way a Safle Preswyl Sipsiwn a Theithwyr Shirenewton, a’r nod yw darparu gwasanaeth llety o safon uchel sy’n addas ar gyfer anghenion y gymuned Sipsiwn a Theithwyr yng Nghaerdydd.

Bydd deiliad y swydd, fel aelod o dîm rheoli’r safle, yn gyfrifol am sicrhau gwasanaeth rheoli cydgysylltiedig o safon uchel i Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr. Bydd yn gyfrifol am cadw mewn cysylltiad uniongyrchol â phreswylwyr yn y ddau safle sy’n cynnwys gwasanaeth derbynfa, cyfarfodydd gyda phreswylwyr unigol a grwpiau, ac ymweliadau â chartrefi preswylwyr at ddibenion ymgynghori rhagweithiol ac ymyrraeth gynnar os bydd problemau’n datblygu. Bydd hefyd yn cydweithio’n agos â darparwyr gwasanaethau eraill, cynorthwyo gyda’r gwaith o gydlynu gweithgareddau ar y safle, ymateb yn addas i ymholiadau dros y ffôn a gohebiaeth a chynorthwyo gyda’r gwaith o reoli mannau gwag a dyrannu lleiniau yn unol â’r polisi dyrannu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr.

Bydd angen i ddeiliad y swydd ddangos ei fod yn gallu bod yn drefnus wrth ei waith, cyfathrebu’n dda mewn dull sy’n addas i anghenion unigolion, dros y ffôn a wyneb yn wyneb, a darparu gwybodaeth ysgrifenedig mewn fformat clir sy’n hawdd ei ddarllen. Bydd hefyd yn dangos ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel a dealltwriaeth dda o faterion cydraddoldeb. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn deall yr angen i weithio mewn partneriaethau amlasiantaethol i fodloni anghenion preswylwyr a’r gymuned ehangach. Bydd gofyn iddo hefyd fynychu gwrandawiadau llys yn ôl yr angen, ar ran y Cyngor, ac i ddirprwyo ar ran Rheolwr y Safle Sipsiwn a Theithwyr fel y bo angen.  

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd ymateb i anghenion y gwasanaeth a’i anghenion datblygu ei hun hefyd

Oriau arferol y swydd yw yn ystod y dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener, fodd bynnag, disgwylir i’r ymgeiswyr llwyddiannus fod yn eithaf hyblyg. Byddai hyn yn cynnwys gweithio’n hwyrach ar adegau i fynychu cyfarfodydd gyda’r nos, i gynnal y lefel staffio ar y safle pan fo’r neuadd gymunedol yn cael ei defnyddio ac ymrwymiad i fod yn rhan o’r gwasanaeth argyfwng “y tu allan i oriau arferol”. Mae rheolwyr y safle yn gweithredu gwasanaeth ar-alw brys felly efallai y bydd gofyn i’r ymgeisydd fod yn rhan o hwn. Bydd taliad ychwanegol am hyn.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Anthony Melhuish ar (029) 20791694.


Mae’r swydd hon yn amodol ar Wiriadau Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.   Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys y rheini:
•    sy’n 25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rheiny o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a chymuned LGBT+ Caerdydd;
•    sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...