Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

1 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Social Worker (x2 posts)
CH50253640
Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Plant
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Dyddiad Cau:16/10/2019

Mae cyfle wedi codi i fwy nag un Uwch Weithiwr Cymdeithasol (Gradd 8) yn y Gwasanaeth Plant sy’n Derbyn Gofal yng Ngwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd.

Rydym yn cydnabod bod gan bobl ifanc anghenion gwahanol iawn i blant iau, ac rydym am sicrhau bod gan Weithwyr Cymdeithasol y cyfle a’r lle sydd eu hangen arnynt i flaenoriaethu pobl ifanc.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â gwasanaeth sy’n rhoi’r unigolyn wrth wraidd ein gwaith.  Mae’r tîm yn gweithio yn ôl dull seiliedig ar gryfderau (Arwyddion Diogelwch) i fodloni anghenion pobl ifanc a’u teuluoedd.

Os ydych yn barod i dreulio amser yn meithrin perthynas a chefnogi plentyn iau i’w helpu i gyflawni ei nodau a gwneud y newidiadau angenrheidiol, ac os ydych yn barod i fod yn gefn i blentyn ifanc (a allai eich gwthio i ffwrdd) a pheidio â rhoi’r gorau iddi, yna gallai’r swydd hon fod yn ddelfrydol i chi. 

Gwyddom y gall plant yn eu harddegau ei gwneud hi’n anodd i chi eu cefnogi, felly byddwn yma i’ch cefnogi chi bob cam o’r ffordd. Gallwch ddisgwyl llwythi gwaith wedi’u diogelu a goruchwyliaeth reolaidd, a byddwch yn gwerthfawrogi'r dull tîm a ddefnyddiwn i gefnogi pobl ifanc a’u teuluoedd.  Byddwch yn elwa ar raglen hyfforddiant helaeth a thîm rheoli cefnogol a fydd yn cymryd amser i sicrhau eich bod yn datblygu.  

Fel chi, rydyn ni’n gwybod bod angen rhywbeth ychwanegol gan eu Gweithiwr Cymdeithasol ar blant yn eu harddegau sydd mewn argyfwng - ‘dyw’r cyffredin ddim digon da. Felly os ydych yn Weithiwr Cymdeithasol creadigol a brwdfrydig sy’n credu yn ngallu plentyn yn ei arddegau i newid y byd, hoffem glywed gennych.

E-bostiwch RecriwtiaFi@caerdydd.gov.uk i drefnu sgwrs anffurfiol gyda Rheolwr Tîm.

Mae’r swydd yn destun Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn brif flaenoriaethau i’r Cyngor. Ein nod yw cefnogi plant ac oedolion sy’n agored i niwed er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Caiff hyn ei gefnogi yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Mae’r swyddi hyn yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad oes ganddynt gynrychiolaeth ddigonol, sef y rhai:
sy’n 25 oed ac iau;
nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
o’n cymunedau lleol, gan gynnwys y rheini o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a chymuned LGBT+ Caerdydd yn arbennig;
sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg

Argraffu manylion y swyddChwilio...