Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

1 hours left to apply

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Swyddog Cynghori (Gwasanaethau Landlordiaid)
CS50251868
Categori Swydd: Cyllid/Refeniwiau/Budd-daliadau, Tai
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Housing & Communities
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Dyddiad Cau:15/10/2019

Mae swyddi parhaol ar gael yn y Tîm Cyswllt Lles.

Mae cyfleoedd cyffrous wedi codi i unigolion ymrwymedig â sgiliau gofal cwsmeriaid gwych i ymuno â’r Tîm Cyswllt Lles.  Bydd gennych wybodaeth arbenigol am Ddeddf Diwygio Lles a’r opsiynau sydd ar gael i helpu’r sawl y mae’n effeithio arnynt.

Bydd y swyddi hyn wedi’u lleoli yn Nhŷ Willcox yn bennaf, gyda’r swyddi’n gofyn am weithio'n unigol mewn Hybiau a chartrefi tenantiaid.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn helpu i ddarparu gwasanaeth cynghori proffesiynol wyneb yn wyneb i denantiaid y Cyngor ar arian a budd-daliadau lles.

Bydd gennych brofiad o weithio wyneb yn wyneb gyda chwsmeriaid a byddwch yn ymrwymedig i roi gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a TG da a byddwch yn gallu datrys anghydfod mewn modd cadarnhaol ac adeiladol.  

Byddwch yn gweithio’n dda mewn tîm, yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol ac yn weithiwr hyblyg.

Byddai profiad o weithio ym maes budd-daliadau neu gyngor ariannol o fantais sylweddol ond nid yw'n hanfodol gan y bydd hyfforddiant yn cael ei roi.

Byddai’r gallu i siarad ieithoedd eraill, yn benodol Cymraeg, Somalieg, Arabeg neu Bwyleg, o fantais.

Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y disgrifiad swydd, cysylltwch â Chris Tovey ar (029) 2053 7397.  

Efallai bydd angen gweithio gyda’r nos ac ar y penwythnos o bryd i’w gilydd.

Mae’r swyddi hyn yn destun Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swyddi hyn yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad oes ganddynt gynrychiolaeth ddigonol, sef:
pobl sy’n 25 oed ac iau;
pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
pobl o’n cymunedau lleol, gan gynnwys rhai o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd a’r gymuned LHDT+ yn arbennig
pobl sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg

Argraffu manylion y swyddChwilio...