Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

1 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Gyngor Caerdydd

Finance Officer
CS50250298
Categori Swydd: Tai
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Housing & Communities
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Dyddiad Cau:16/10/2019

Mae hon yn rôl cymorth a gorfodi rhent mewn adran tai cymdeithasol brysur.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol fel rhan o dîm mwy o swyddogion am adennill rhent ac ôl-ddyledion gan denantiaid tai y Cyngor ac am gynnig gwasanaeth cymorth a chyfeirio i’r tenantiaid hynny sy’n cael trafferth talu eu rhent.

Bydd eich dyletswyddau o ddydd i ddydd yn cynnwys gwneud a derbyn galwadau ffôn gan denantiaid, cyflwyno llythyrau yn unol â gweithdrefn ôl-ddyledion rhent y Cyngor ac anfon achosion cymhleth ymlaen at uwch swyddogion. 
Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gysgodi uwch swyddogion yn Llys y Sir ac mewn achosion o droi allan. 

Mae’r swydd yn un amrywiol a byddwch wedi’ch lleoli yn y swyddfa ac mewn sawl ardal o Gaerdydd yn ymweld â phobl yn eu cartrefi hyd at 2-3 gwaith yr wythnos ac os oes angen, yn cyfarfod â hwy yn amryw hybiau’r cyngor ledled y ddinas.

Dyma gyfle cyffrous sy'n rhoi boddhad i weithio i un o'r darparwyr tai cymdeithasol mwyaf yng Nghymru yn cynnig cymorth i denantiaid na all dalu eu rhent a chymryd camau gorfodi gydag achosion ôl-ddyledion mawr.
 
Nid yw profiad blaenorol yn amlwg a darperir hyfforddiant llawn a mentora parhaus. 

I gael trafodaeth anffurfiol cysylltwch â Matthew Verallo neu Stacey Hockridge ar (029) 20 537350.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.   Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys:
•    pobl sy’n 25 oed ac iau;
•    pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    pobl o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rheiny o’r gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
•    pobl sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...