Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

1 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Gyngor Caerdydd

Childcare Offer Team Leader
CS50253939
Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Plant , Tai
Math o Gontract: Dros Dro
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Housing & Communities
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Dyddiad Cau:16/10/2019

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn cynnig addysg a gofal plant a ariennir i rieni cymwys sy’n gweithio y mae ganddynt blant 3-4 oed. Mae’r Cynnig wedi bod ar waith yng Nghaerdydd ers yr hydref diwethaf, ac mae dros ddwy fil o blant yn manteisio arno ar hyn o bryd.

Rydym am recriwtio Arweinydd Tîm Cynnig Gofal Plant dros dro i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth, a fydd yn:
o     Goruchwylio gweithrediad systemau ar gyfer asesu ceisiadau, gwirio a chadarnhau cymhwysedd, cymeradwyo lleoliadau, rhyddhau taliadau a chynnal systemau monitro a gwerthuso. 
o     Sicrhau bod y data gofynnol yn cael ei gasglu a’i ddychwelyd i Lywodraeth Cymru’n unol â’r amserlen ar gyfer dychwelyd.
o     Sicrhau bod systemau rheoli ariannol cadarn yn cael eu sefydlu i roi taliadau i ddarparwyr gofal plant; cynhyrchu  tystiolaeth addas i gefnogi ceisiadau am gyllid a gyflwynir i Lywodraeth Cymru a sicrhau bod yr holl ymarferion ac adroddiadau cysoni’n cael eu cwblhau’n brydlon.
o     Rheoli a goruchwylio Swyddogion Cymorth Busnes y Cynnig Gofal Plant a Swyddog Ymgysylltu’r Cynnig Gofal Plant. 
       
Caiff yr ymgeisydd llwyddiannus ei addysgu i lefel gradd neu gyfatebol a bydd yn meddu ar wybodaeth a phrofiad o’r sector gofal plant a goruchwylio prosesau asesu a systemau adrodd sy’n seiliedig ar TG. Gyda phrofiad o reoli tîm bach, bydd deiliad y swydd yn arwain ar gyflawni menter genedlaethol amlwg, sydd am gynorthwyo rhieni i ddod o hyd i waith a/neu gynyddu eu horiau gwaith gyda chymorth gofal plant.  

Am ragor o wybodaeth neu i gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon cysylltwch â Stephanie Matthews ar 029 20351371.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn brif flaenoriaethau i’r Cyngor. Ein nod yw cefnogi plant ac oedolion sy’n agored i niwed er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Caiff hyn ei gefnogi yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Bydd angen cyflenwi o ddechrau mis Tachwedd 2019 tan fis Mehefin 2020 i ddechrau.

Yn amodol ar gyllid pellach, caiff y swydd ei hymestyn hyd at ddiwedd mis Awst 2020.  

Rhaid i ymgeiswyr mewnol sy'n dymuno gwneud cais am y swydd fel secondiad gael caniatâd cyn gwneud cais gan ddefnyddio Ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y canlynol sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau: y Cyfarwyddwr/Cyfarwyddwr Cynorthwyol/Prif Swyddog neu Uwch Swyddog Enwebedig perthnasol, nad yw ar raddfa is na RhG2, neu, yn achos staff ysgolion, y Pennaeth/Corff Llywodraethu. 

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.   Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys y rheini:
•    sy’n 25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rheiny o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a chymuned LGBT+ Caerdydd;
•    sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...