Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

2 hours left to apply

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Cynllunydd Cymorth (Rhan-Amser)
HS50240907
Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Oedolion
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Rhan Amser
Gwasanaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799 pro-rata
Dyddiad Cau:15/10/2019

Mae’r Tîm Anableddau Dysgu eisiau recriwtio unigolyn deinamig, llawn cymhelliant i’r swydd Cynllunydd Cymorth.

Os cewch eich penodi byddwch yn gweithio ochr yn ochr â Thîm Cynllunio Cymorth sefydledig ac ymrwymedig i gynnig gymorth i ddinasyddion 18+ oed.  

Rydym am recriwtio person sy’n frwd dros weithio gyda phobl ag anableddau dysgu, teuluoedd a chymunedau i greu newid a hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol i ddinasyddion.  
Bydd gennych sail gwerthoedd gadarn, profiad blaenorol o weithio gyda dinasyddion ag anabledd dysgu, sgiliau trefnu a rheoli amser cadarn ac ymrwymiad i fentrau arfer sy’n seiliedig ar gryfderau.

Byddwch yn gweithio fel aelod o dîm er mwyn:
•    Dylunio cynlluniau o safon uchel, sy’n canolbwyntio ar y person ac sy’n cynrychioli’r dinesydd a’i ffordd o fyw.  
•    Gweithio i sail gwerthoedd glir sy’n hyrwyddo hunan-benderfyniad a chynhwysiant cymdeithasol o fewn cymuned leol y dinesydd a’i gynorthwyo â sefydlu a chynnal cysylltiadau cymunedol.
•    Cynorthwyo a grymuso dinasyddion sy’n defnyddio ein gwasanaethau i gyflawni eu potensial llawn.
•    Cyfeirio a rhoi gwybodaeth hygyrch am ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael.
•    Cysylltu’n effeithiol ag ystod eang o bartneriaid mewnol ac allanol.  
•    Sefydlu a chynnal ystod eang o gyfleoedd integredig yn y gymuned i ddinasyddion.  
•    Monitro ac adolygu atgyfeiriadau i sicrhau eu bod yn dal i ganolbwyntio ar yr unigolyn a bod canlyniadau y cytunir arnynt yn cael eu cyflawni.
•    Cadw cofnodion priodol a llunio adroddiadau yn unol ag unrhyw fformat y gofynnir amdano.
•    Er nad yw’n hanfodol, byddai’r tîm yn croesawu ymgeiswyr Cymraeg eu hiaith.

I gael rhagor o wybodaeth neu drafodaeth anffurfiol am y cyfle hwn, cysylltwch â Steve McLellan-Morgan, Uwch Gynllunydd Cymorth, ar  02920 536111.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Mae hon yn swydd ran-amser gyffrous am 25.00 awr yr wythnos.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Gan hynny, er nad yw’n ofynnol ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys y rheini:
•    dan 25 oed;
•    nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, gan gynnwys yn arbennig unigolion anabl, gofalwyr a’r rheini o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a chymuned LGBT+ Caerdydd;
•    sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...