Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

2 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Seicolegydd Addysg
ED50010308
Categori Swydd: Addysg - Proffesiynol / Cymorth
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:Gradd A 1 – 6 Seicolegydd Addysg Soulbury (ynghyd â hyd at 3 pwynt SPA)
Cyflog:£37,175 - £46,607
Dyddiad Cau:17/10/2019

Mae Gwasanaeth Seicoleg Addysgol Caerdydd yn chwilio am ddau seicolegydd addysgol ar gyfer swyddi parhaol.  Mae croeso i Seicolegwyr Addysg Dan Hyfforddiant, a fydd yn cwblhau eu hyfforddiant proffesiynol erbyn Awst 2020, ymgeisio.

Dylai’r sawl sy’n gwneud cais fod wedi cofrestru gyda’r Cyngor Gweithwyr Iechyd a Gofal Proffesiynol

Mae Gwasanaeth Seicoleg Addysgol Caerdydd (GSA) yn:
•    Defnyddio seicoleg i hyrwyddo cyrhaeddiad a datblygiad iechyd a lles emosiynol plant a phobl ifanc rhwng 0 a 19 oed.
•    Hyrwyddo ymyrraeth gynnar
•    Bodloni blaenoriaethau lleol a chenedlaethol o ran codi safonau mewn ysgolion.
•    Canolbwyntio ar amrywiaeth o ddulliau dilys sy'n hyrwyddo llwyddiant e.e. ymgynghori, asesu ac ymyrryd.
•    Datblygu dulliau aml-asiantaeth i gefnogi ysgolion, plant, pobl ifanc a rhieni/gofalwyr.

Croesewir ceisiadau gan bobl o gefndir lleiafrifoedd ethnig a/neu â ieithoedd cymunedol.  Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ond nid yn angenrheidiol.

I wneud ymholiadau anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Chris Alders, y Prif Seicolegydd Addysg, drwy ffonio (029) 2233 0730.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys:
•    pobl sy’n 25 oed ac iau;
•    pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    pobl o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rheiny o’r gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
•    pobl sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...