Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

52 minutes left to apply

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Cynllunydd Cymorth (Trosglwyddiadau)
HS50261144
Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Oedolion
Math o Gontract: Dros Dro
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Dyddiad Cau:15/10/2019

Mae’r Tîm Anableddau Dysgu yn ceisio recriwtio unigolyn deinamig a llawn cymhelliant i fod yn Gynllunydd Cymorth Trosglwyddiadau.

Os cewch eich penodi i’r swydd hon, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â’r tîm Cymorth Cynllunio sy’n rhoi cymorth i Ddinasyddion sy’n symud o wasanaethau plant i oedolion, yn 16 oed a hŷn, ac sydd ag anabledd dysgu.

Rydym am recriwtio rhywun sy’n frwd dros weithio gyda phobl ag anableddau dysgu, teuluoedd a chymunedau i gyflawni newid a hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol i ddinasyddion.  Bydd angen sylfaen gwerthoedd cryf arnoch, profiad blaenorol o weithio gyda dinasyddion ag anabledd dysgu, sgiliau trefniadol a rheoli amser cryf, a meddu ar ymrwymiad i fentrau ymarfer seiliedig ar gryfder.

Byddwch yn gweithio fel aelod o dîm er mwyn:
•    Dylunio cynlluniau safon uchel sy’n canolbwyntio ar y person sy’n cynrychioli’r Dinesydd a’i ffordd o fyw.  
•    Gweithio gyda sylfaen gwerthoedd clir sy’n hyrwyddo hunan-benderfyniad a chynhwysiant cymdeithasol o fewn cymuned leol y Dinesydd a’i gynorthwyo â sefydlu a chynnal cysylltiadau cymunedol.
•    Cynorthwyo a grymuso Dinasyddion sy’n defnyddio ein gwasanaethau i gyflawni eu potensial llawn.
•    Cyfeirio a rhoi gwybodaeth hygyrch am ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael.
•    Cysylltu’n effeithiol gydag ystod eang o bartneriaid mewnol ac allanol.  
•    Sefydlu a chynnal ystod eang o gyfleoedd integredig yn y gymuned i Ddinasyddion.  
•    Monitro ac adolygu atgyfeiriadau i sicrhau eu bod yn dal i ganolbwyntio ar yr unigolyn a bod canlyniadau y cytunir arnynt yn cael eu cyflawni.
•    Cadw cofnodion priodol a llunio adroddiadau yn unol ag unrhyw fformat y gofynnir amdano.
•    Er nad yw’n hanfodol, byddai’r tîm yn croesawu ymgeiswyr Cymraeg eu hiaith.

Ariennir y swydd gyffrous hon tan fis Mawrth 2021 ac yn amodol ar adolygiad.

I gael rhagor o wybodaeth neu drafodaeth anffurfiol am y cyfle hwn cysylltwch â Steve McLellan-Morgan, Uwch Gynllunydd Cymorth ar 02920 536111.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn brif flaenoriaethau gan y Cyngor. Ein nod yw cefnogi plant ac oedolion sy’n agored i niwed er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu llesiant. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Caiff hyn ei gefnogi yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Ariennir y swydd hon tan fis Mawrth 2021 ac yn amodol ar adolygiad.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y canlynol sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau: y Cyfarwyddwr/Cyfarwyddwr Cynorthwyol/Prif Swyddog neu Uwch Swyddog Enwebedig perthnasol, nad yw ar raddfa is na RhG2, neu, yn achos staff ysgolion, y Pennaeth/Corff Llywodraethu.  

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys:
•    sy’n 25 oed ac iau;
•    pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    pobl o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion ag anableddau, gofalwyr a’r rheiny o’r cymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
•    pobl sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.


Argraffu manylion y swyddChwilio...