Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

3 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Gyngor Caerdydd

Swyddog Addysg Diogelwch Ffyrdd
ST50261502
Categori Swydd: Trafnidiaeth
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Rhan Amser
Gwasanaeth: Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799 pro rata
Dyddiad Cau:18/10/2019

Mae cyfle cyffrous wedi codi gyda’r tîm Diogelwch ffyrdd ar gyfer 6 o Swyddogion Addysg Diogelwch Ffyrdd.  Bydd y swyddogion hyn yn bennaf yn cyflenwi Hyfforddiant Beicio Safonol Cenedlaethol i blant ac oedolion yng Nghaerdydd.

Bydd profiad gennych o weithio gyda phlant ac oedolion mewn amgylchedd hyfforddi neu addysgu a byddwch yn gallu reidio beic.

Mae’r swyddi wedi eu lleoli o fewn ein Tîm Diogelwch Ffyrdd yn Neuadd y Sir yng Nglanfa’r Iwerydd, ond byddwch yn treulio’r rhan fwyaf o’ch amser mewn ysgolion yn darparu hyfforddiant.

Ar gyfer sgwrs anffurfiol parthed y swyddi, cysylltwch â Paul Griffiths, Swyddog Diogelwch Ffyrdd ar (029) 2078 8528 neu mailto:PGriffiths@caerdydd.gov.uk neu Gemma Hughes ar (029) 2078 8530 neu mailto:Gemma.Hughes2@caerdydd.gov.uk.

Mae’r swyddi hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn brif flaenoriaethau i’r Cyngor. Ein nod yw cefnogi plant ac oedolion sy’n agored i niwed er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a'n hysgolion yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch ac amddiffyn pob plentyn ac oedolyn sy'n agored i niwed a byddant yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy'n agored i niwed hawl i gael eu hamddiffyn. Caiff hyn ei gefnogi yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Swyddi ran amser yw hon yn gweithio am 24 awr yr wythnos, 34 wythnos y flwyddyn.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys:
•    pobl sy’n 25 oed ac iau;
•    pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    pobl o’n cymunedau lleol, yn benodol unigolion anabl, gofalwyr a’r rheiny o’r gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
•    pobl sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...