Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

11 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Ymgynghorydd i Mewn i Waith dan hyfforddiant (Cymraeg hanfodol)
CS50251862
Categori Swydd: Cyllid/Refeniwiau/Budd-daliadau, Gwasanaethau Cwsmeriaid, Prentis/Hyfforddai
Math o Gontract: Dros Dro
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Housing & Communities
Cyflog:£18,065 - £19,171
Dyddiad Cau:27/09/2019

Nid yw’r cynllun hwn ond ar agor i bobl nad ydynt mewn cyflogaeth barhaol ar hyn o bryd  ac sydd wedi defnyddio un o’r gwasanaethau cyflogadwyedd canlynol: Gwasanaethau i Mewn i Waith, Ysbrydoli i Weithio, Cymunedau am Waith, Cymunedau am Waith+, Taith i’r Gwaith, Cymunedau yn Gyntaf (cyn Mawrth 2018). Byddwn yn ystyried rhaglenni cyflogadwyedd eraill hefyd fesul achos. Os nad ydych yn siŵr o ba wasanaeth allai fod wedi’ch cefnogi chi, ffoniwch Sam Gane ar: 02920 871071 neu e-bostiwch gwasanaethimewniwaith@caerdydd.gov.uk fydd yn gallu eich helpu chi.

Mae Cyngor Caerdydd am recriwtio unigolyn llawn cymhelliant i’w hyfforddi ym mhob agwedd ar gyngor i mewn i waith.
 
Bydd y cynllun hyfforddi yn rhoi amrywiaeth eang o sgiliau a phrofiad defnyddiol i’r hyfforddai, o ddelio ag ymholiadau cwsmeriaid wyneb yn wyneb, dros y ffôn a dros e-bost.

Nid oes unrhyw ofynion penodol o ran cymwysterau ffurfiol na phrofiad, fodd bynnag bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn meddu ar sgiliau cyfathrebu a TG da a’r gallu i addasu a dysgu’n gyflym.

Bydd agwedd gadarnhaol a ffocws ar y cwsmer yn hanfodol, yn ogystal â’r gallu i weithio i dargedau a therfynau amser.

Byddai gwybodaeth am ieithoedd eraill, yn enwedig Arabeg, Somalieg, Pwyleg neu Tsieceg o fantais hefyd.

Mae llawer o yrfaoedd gwahanol ar gael yn y cyngor, sy’n cynnig cyfleoedd gyrfaol da a threfniadau gweithio hyblyg.  Nid oes unrhyw sicrwydd y cewch swydd ar ddiwedd y cynllun hyfforddi; fodd bynnag rhoddir pob cymorth i’r sawl sy’n cwblhau’r hyfforddiant yn llwyddiannus i wneud ceisiadau ar gyfer swyddi priodol o fewn y gwasanaeth.

Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y disgrifiad swydd, cysylltwch â Sam Gane ar 02920 871071.

Mae’r swydd hon yn addas ar gyfer ei rhannu.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Swydd dros dro yw hon tan 30 Mehefin 2022.

Fel sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu’n adlewyrchu’r cymunedau a wasanaethwn yn well.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:

•    25 oed ac iau
•    nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
•    o’n cymunedau lleol, gan gynnwys y rheini o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd yn enwedig
Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg at Lefel 4 – Uwch.

Croesewir ceisiadau yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...