Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

10 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Swyddog Gofal Plant Preswyl
CH50260829
Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Plant
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser, Rhan Amser
Gwasanaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799 pro-rata
Dyddiad Cau:26/09/2019

Mae gan Gartref Plant Crosslands gyfle cyffrous i ddau Swyddog Gofal Plant Preswyl llawn amser/rhan amser parhaol ymuno â’n tîm ymroddedig a phrofiadol sy’n gweithio gyda 6 person ifanc 11 -17 oed.

Mae’r cartref yn darparu gofal o ansawdd i bobl ifanc gan ddefnyddio’r Fframwaith Arwyddion Diogelwch sy’n agwedd ar sail cryfderau arloesol sy’n cynnig lleoliadau meithringar diogel a sefydlog.

Ein nod yw helpu i wella canlyniadau ar gyfer pobl ifanc sy'n derbyn gofal gennym trwy eu grymuso i adeiladu perthnasau cadarnhaol. Mae Crosslands yn cefnogi pobl ifanc i newid a thyfu wedi profiadau plentyndod andwyol trwy greu amgylchedd sy'n trawsnewid ac arwain at fywydau llawn.

Fel Swyddog Gofal Plant Preswyl, byddwch yn chwarae rôl hanfodol yn y gwaith o ofalu am ein pobl ifanc. Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig sy'n deall emosiynau ac sy’n llawn cymhelliant. Rhaid i chi fod yn gallu dangos ymagwedd ‘gallu gwneud’ a bod wedi eich ysgogi i wneud mwy na’r gofyn. Gan weithio mewn modd cadarnhaol a pharchus, byddwch yn darparu gofal unigol trwy ddatblygu perthnasau proffesiynol ac effeithiol.

Rhan hollbwysig o’r rôl yw’r gallu i weithio shifftiau yn y bore, yn y nos, dros y penwythnos ac ar wyliau banc, yn ogystal â chyflawni dyletswyddau cysgu dros nos.  Yn gyfnewid am hyn, gallwn eich cefnogi i gyflawni cymwysterau ac i fanteisio ar gyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus.

Dylai pob ymgeisydd gyfeirio ar y disgrifiad swydd a’r fanyleb person wrth ymgeisio am y swyddi uchod.

I gael rhagor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol am y cyfle hwn cysylltwch â Siobhan Teague, Rheolwr, ar s.teague@caerdydd.gov.uk neu (029) 2059 1392.  

Mae’r swyddi hyn yn amodol ar wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu llesiant. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Mae’r swyddi hyn yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfleoedd cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
•    25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol y rhai o gymuned pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
            yn gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...