Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

10 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Prif Weithiwr Cymdeithasol
CH50253779
Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Plant
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Dyddiad Cau:26/09/2019

Ydych chi’n chwilio am her newydd?  Gallai’r Hyb Diogelu Amlasiantaethol (MASH), sef drws ffrynt Gwasanaethau Plant Caerdydd, fod yn addas i chi! Dim eiliad i droi, mewn swyddfa brysur, dim cyfrifoldeb achosion unigol, ond â llwyth gwaith sy’n newid yn gyson, mae’r tîm Gwasanaethau Plant (MASH) yn awyddus i recriwtio Prif Weithiwr Cymdeithasol â phrofiad addas.

Mae Caerdydd yn ddinas fywiog amlddiwylliannol ac mae hynny’n cael ei adlewyrchu yn nifer yr achosion sy’n cael eu hatgyfeirio at y gwasanaeth.  Fel Gweithiwr yn y Tîm MASH, byddwch yn gyfrifol am arolygu gwaith achos aelodau’r tîm ar radd is a chynorthwyo i ddatblygu arfer a gweithio ar brojectau arbennig gydag amryw weithwyr proffesiynol gan gynnwys; yr heddlu, iechyd a gwleidyddion, gwneud penderfyniadau buan allweddol.

Mae hi'n adeg cyffrous i ymuno â'r tîm yn sgil cyflwyno Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a datblygu’r Hyb Diogelu Aml Asiantaeth, sy’n golygu bod y tîm wedi ei leoli mewn uned ar y cyd yng Ngorsaf yr Heddlu, Bae Caerdydd gydag asiantaethau eraill sy’n ymwneud â’r agenda Diogelu.

Mae’r gwaith yn cynnal cynnwys asesiadau risg amserol o’r cysylltiadau / atgyfeiriadau i’r Hyb Diogelu Aml Asiantaeth, a nodi’n gynnar y plant hynny sydd mewn perygl gan gynnwys cynnal trafodaethau amlasiantaeth ar strategaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau ac ar gamau diogelu.

Mae’r swydd hon yn destun gwiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a gweithdrefn wirio Heddlu De Cymru.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed ac i’w hamddiffyn. Byddwn yn rhoi camau gweithredu ar waith i ddiogelu eu lles ac rydym yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
•    25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol pobl ag anableddau, gofalwyr a’r rhai o gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a chymuned LHDT Caerdydd;
•    y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...