Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Gyngor Caerdydd

Swyddog Technegol SharePoint
RS50250213
Categori Swydd: Gweinyddol/Clercol
Math o Gontract: Dros Dro
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Adnoddau
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799
Dyddiad Cau:26/09/2019

Mae'r cyfle dros dro hwn wedi'i leoli yn y Tîm Prosiect SharePoint.

Mae'r swydd hon yn darparu rheolaeth project, dadansoddiad busnes a chymorth technegol TG ar gyfer cyflwyno'r system SharePoint ar draws y sefydliad cyfan.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos ei fod yn barod i ddysgu sgiliau technegol newydd, yn canolbwyntio ar y cwsmer, yn weithiwr tîm, yn hunanysgogol i gwblhau tasgau o fewn amserlenni penodol ac yn gallu gweithio'n drefnus gyda sylw i fanylion, cynnal cyfrinachedd a chael cyfathrebu rhagorol a sgiliau rheoli rhanddeiliaid.

Mae rôl y swydd hefyd yn gofyn i chi fod yn ystwyth ac ar brydiau efallai y bydd gofyn i chi weithio o wahanol leoliadau yng Nghaerdydd.

Yr oriau gwaith craidd yw dydd Llun - dydd Gwener 8.00am - 4.00pm, dim gyda'r nos nac ar benwythnosau.

Mae’r swydd wedi’i lleoli yn Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Bae Caerdydd.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl, cysylltwch â Lisa Meredith - LMeredith@caerdydd.gov.uk

Swydd dros dro yw hon tan 26ain Mehefin 2020.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y Cyfarwyddwr/Dirprwy Gyfarwyddwr/Prif Swyddog perthnasol neu uwch swyddog arall a enwebwyd, nad ydynt ar raddfa is na RhG2, neu’r Pennaeth/Corff Llywodraethu yn achos staff ysgolion, sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau.  

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg ill dau. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
•    dan 25 oed;
•    nid mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol pobl ag anableddau, gofalwyr a’r rhai o gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a chymuned LHDT Caerdydd;
•    yn gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...