Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Gyngor Caerdydd

Cogydd Cynorthwyol (Duplicate)
ED50150138
Categori Swydd: Arlwyaeth/Glanhau/Gofalu am Adeiladu
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Rhan Amser
Gwasanaeth: Addysg a Dysgu Gydol Oes
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£18,065 - £19,171 pro rata
Dyddiad Cau:19/09/2019

Mae angen Cogydd Cynorthwyol yn Ysgol Arbennig The Hollies, Brynheulog, Pentwyn, Caerdydd, CF23 7XG am 15 awr yr wythnos (3 awr y diwrnod), 39 wythnos y flwyddyn, yn ystod y tymor yn unig. 

Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo'r Rheolwr Cegin gyda phob agwedd ar weithgareddau'r busnes a'r gwasanaeth mewn cyfleuster arlwyo ysgol gynradd, dirprwyo yn absenoldeb y Rheolwr Cegin.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu llesiant. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad oes ganddynt gynrychiolaeth ddigonol, sef y rhai:
dan 25 oed
nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, gan gynnwys rhai o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd a’r gymuned LHDT+ yn arbennig sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg

Argraffu manylion y swyddChwilio...