Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

9 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Uwch Gynorthwyydd Clerigol
CH50003478
Categori Swydd: Gweinyddol/Clercol, Gofal Cymdeithasol-Plant , Cyllid/Refeniwiau/Budd-daliadau
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 3
Cyflog:£18,065 - £19,171
Dyddiad Cau:25/09/2019

Mae angen Uwch Gynorthwyydd Clerigol yn y Tîm Cyllid.
 
Byddwch yn darparu gwasanaeth gweinyddol ariannol i gefnogi a galluogi aelodau’r tîm a rheolwyr i ddarparu gwasanaeth gofal cymdeithasol effeithiol.

Bydd dyletswyddau'r swydd yn cynnwys diweddaru pecynnau ariannol, gweithredu cyfrifon Mân Arian Parod a chyfrifon Atal Dros Dro, taliadau, gwaith cynnydd o ran derbyn anfonebau a chefnogaeth i ddeiliaid cyllideb a rheolwyr.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a'n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch ac amddiffyniad pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles, ac yn cydnabod bod gan blant ac oedolion agored i niwed hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg ill dau. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
•    dan 25 oed;
•    nid mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol pobl ag anableddau, gofalwyr a’r rhai o gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a chymuned LHDT Caerdydd;
•    yn gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...