Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Gyngor Caerdydd

Peiriannydd Mecanyddol Cynorthwyol
ET50003284
Categori Swydd: Penseiri/Peirianwyr/Syrfewyr
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Datblygu Economaidd
Graddfa:Gradd 7
Cyflog:£28,785 - £32,878
Dyddiad Cau:25/09/2019

Byddwch yn uwch aelod o'r grŵp dylunio Mecanyddol / Trydanol o fewn Dylunio a Datblygu Prosiectau o dan y Gyfarwyddiaeth Datblygu Economaidd.

Dyma rôl heriol a gwerth chweil sy'n gofyn am sgiliau cyfathrebu a threfnu effeithiol, ynghyd â phrofiad dylunio gwasanaethau adeiladu mecanyddol helaeth.

Mae’r gallu i ddefnyddio AutoCAD, ynghyd â gwybodaeth eang am becynnau dylunio meddalwedd gwasanaethau adeiladu yn un o brif ofynion y swydd.
Disgwylir i chi weithio gyda thîm dylunio a gweithredu fel uwch ddylunydd ar ystod eang o gynlluniau ar gyfer nifer o Gleientiaid Gwasanaeth.

Yn ddelfrydol dylech fod wedi'ch cofrestru fel aelod o’r Sefydliad Peirianwyr Gwasanaethu Adeilad Siartredig.

I drafod y swydd hon yn anffurfiol, cysylltwch ag Andrew Costa ar rif ffôn 029 22330169 neu 07977443327.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg ill dau. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
•    dan 25 oed;
•    nid mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol pobl ag anableddau, gofalwyr a’r rhai o gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a chymuned LHDT Caerdydd;
•    yn gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...