Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Gyngor Caerdydd

Pensaer
ET50003272
Categori Swydd: Penseiri/Peirianwyr/Syrfewyr
Math o Gontract: Dros Dro
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Datblygu Economaidd
Graddfa:Gradd 9
Cyflog:£36,876 - £39,782
Dyddiad Cau:25/09/2019

Rydym yn chwilio am Bensaer â chymwysterau priodol (Siartredig neu gymhwyster cyfatebol) i weithio yn y Grŵp Pensaernïol yn adran Projectau, Dylunio a Datblygu (PDD) yn y gwasanaeth Datblygu Economaidd.

Byddwch yn hyfedr o ran AutoCAD a Revit ac yn cynorthwyo i reoli'r Grŵp Pensaernïol wrth baratoi cynigion dylunio a dogfennaeth dendro ar gyfer ystod eang o brojectau adeiladu.

Rôl heriol yw hon a bydd disgwyl i chi arwain y tîm dylunio ar ystod o gynlluniau yn sicrhau bod dyluniadau’n creu’r gwerth gorau i’r Cyngor. Bydd y rôl yn cynwys gyrru ymlaen newidiadau a gyflwynir gan y system Modelu Gwybodaeth Adeiladau, sydd eu hangen i gyflawni targedau Llywodraeth Cymru. Bydd angen sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol ynghyd â phrofiad sylweddol o bensaernïaeth.

I gael trafodaeth anffurfiol i ddarganfod mwy o wybodaeth am y rôl hon, cysylltwch â
Mian Saleem, Rheolwr Pensaernïol (Dros Dro) ar rif ffôn 029 2233 0197 neu dros e-bost at msaleem@caerdydd.gov.uk.

Swydd dros dro yw hon tan 30 Medi 2020.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y Cyfarwyddwr/Dirprwy Gyfarwyddwr/Prif Swyddog perthnasol neu uwch swyddog arall a enwebwyd, nad ydynt ar raddfa is na RhG2, neu’r Pennaeth/Corff Llywodraethu yn achos staff ysgolion, sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau.  

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg ill dau. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
•    dan 25 oed;
•    nid mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol pobl ag anableddau, gofalwyr a’r rhai o gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a chymuned LHDT Caerdydd;
•    yn gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...