Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Gyngor Caerdydd

Interniaeth Cynorthwy-ydd Pensaernïol
ET50238157
Categori Swydd: Penseiri/Peirianwyr/Syrfewyr
Math o Gontract: Dros Dro
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Datblygu Economaidd
Graddfa:Gradd 4
Cyflog:£19,171 - £21,166
Dyddiad Cau:25/09/2019

Mae interniaeth 12 mis ar gael gyda thîm Pensaernïaeth Dylunio a Datblygu Projectau.

Mae’r swydd yn benodol i ymgeiswyr sydd am gael 12 mis o brofiad ymarferol rhwng astudiaeth academaidd RIBA Rhan 1 a Rhan 2. Mae’n hanfodol bod ymgeiswyr yn meddu ar radd i safon RIBA Rhan 1 fod yn ymrwymedig i ddilyn cwrs achrededig RIBA Rhan 2.

Mae Dylunio a Datblygu Projectau’n uned busnes proffesiynol amlddisgyblaeth mewnol sy’n cynnig cymorth ymgynghori proffesiynol i gleientiaid gwasanaethau Cyngor Caerdydd.  Mae’r gwasanaeth yn cynnwys penseiri, rheolwyr projectau adeiladu, syrfewyr meintiau, peirianwyr Mecanyddol a Thrydanol, peirianwyr adeileddol a swyddogion cymorth busnes.  Mae Cyngor Caerdydd yn gweithredu portffolio helaeth gydag amrywiaeth o gleientiaid maes gwasanaeth sy'n cynnwys Addysg, Tai a Chymunedau, Gwasanaethau Profedigaeth, Awdurdod yr Harbwr, Parciau a Hamdden.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo â’r rheolwr pensaernïol wrth greu ystod lawn o swyddogaethau dylunio pensaernïol a bydd yn cyfrannu at ddylunio projectau. Gan weithio fel rhan o dîm project amlddisgyblaeth integredig bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo â chyflawni projectau adeiladu llwyddiannus, tra’n meithrin profiad a gwybodaeth o’r broses adeiladu.

Rhaid i chi ddangos ystod o sgiliau dylunio a thechnegol drwy bortffolio pensaernïol. Disgwylir i chi gymryd rhan yn y Cofnod Datblygiad Addysgol Proffesiynol (PEDR) neu gyfwerth yn unol â gofynion profiad rhan 1 ôl-RIBA a bydd DDP yn cefnogi presenoldeb sesiynau hyfforddi sy'n gysylltiedig ag astudiaeth academaidd.

Mae sgiliau cyflwyno a chyfathrebu’n hanfodol.

I gael trafodaeth anffurfiol i ddarganfod mwy o wybodaeth am y rôl hon, cysylltwch â Mian Saleem, Rheolwr Pensaernïol (Dros Dro) ar rif ffôn 029 2233 0197 neu dros e-bost at msaleem@caerdydd.gov.uk.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Swydd dros dro yw hon tan 30 Medi 2020.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y Cyfarwyddwr/Dirprwy Gyfarwyddwr/Prif Swyddog perthnasol neu uwch swyddog arall a enwebwyd, nad ydynt ar raddfa is na RhG2, neu’r Pennaeth/Corff Llywodraethu yn achos staff ysgolion, sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau.  

Mae’r swydd yn addas ei rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg ill dau. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
•    dan 25 oed;
•    nid mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol pobl ag anableddau, gofalwyr a’r rhai o gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a chymuned LHDT Caerdydd;
•    yn gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...