Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Gyngor Caerdydd

Syrfëwr Project
ET50226259
Categori Swydd: Penseiri/Peirianwyr/Syrfewyr
Math o Gontract: Dros Dro
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Datblygu Economaidd
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Dyddiad Cau:25/09/2019

Rydym yn chwilio am Syrfëwr Project â chymwysterau priodol i weithio yn y Grŵp Pensaernïol yn adran Projectau, Dylunio a Datblygu (PDD) o fewn y gwasanaeth Datblygu Economaidd.

Gan adrodd i'r Rheolwr Pensaernïol, mae'r rôl yn golygu cymryd rhan mewn amrywiaeth o gyfrifoldebau dylunio ac adeiladu adeiladau gan gynnwys cynhyrchu dyluniad a manyleb.

Byddwch yn hyfedr ym maes AutoCAD ac yn helpu i baratoi cynigion dylunio a dogfennau tendro ar gyfer ystod eang o brojectau adeiladu. Bydd disgwyl i chi arwain y tîm dylunio ar ystod o gynlluniau yn sicrhau bod dyluniadau’n creu’r gwerth gorau i’r Cyngor.

Mae'r rôl yn gofyn am ddealltwriaeth dda o CDM a Rheoliadau Adeiladu.

Mae hon yn rôl amryfal ac amrywiol a bydd angen sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol ynghyd â phrofiad priodol. Byddwch yn unigolyn deinamig a brwd ac sy'n ceisio cyfnerthu profiad proffesiynol.

I gael trafodaeth anffurfiol i ddarganfod mwy o wybodaeth am y rôl hon, cysylltwch â Mian Saleem (Rheolwr Pensaernïol Dros Dro) ar rif ffôn 029 2233 0197 neu dros e-bost at msaleem@caerdydd.gov.uk.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Swydd dros dro yw hon tan 30 Medi 2020.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y Cyfarwyddwr/Dirprwy Gyfarwyddwr/Prif Swyddog perthnasol neu uwch swyddog arall a enwebwyd, nad ydynt ar raddfa is na RhG2, neu’r Pennaeth/Corff Llywodraethu yn achos staff ysgolion, sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau.  

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg ill dau. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
•    dan 25 oed;
•    nid mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol pobl ag anableddau, gofalwyr a’r rhai o gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a chymuned LHDT Caerdydd;
•    yn gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...