Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

9 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Mentor
CS50254008
Categori Swydd: Gweinyddol/Clercol, Cyllid/Refeniwiau/Budd-daliadau, Tai
Math o Gontract: Dros Dro
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Housing & Communities
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Dyddiad Cau:25/09/2019

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymgeisydd brwdfrydig a hunanysgogol weithio o fewn y tîm Datrysiadau Tai.

Cyfrifoldebau'r swydd fydd diweddaru mapiau prosesau, gweithdrefnau a gwasanaethau tai newydd a gynigir gan y Cyngor. Bydd hyn yn cynnwys cysylltu â gwahanol adrannau yn y Cyngor, ynghyd â sefydliadau allanol. Mae hyn yn bwysig er mwyn sicrhau bod Cyngor Caerdydd yn darparu gwasanaeth cyflawn a chyfoes ym mhob maes cyngor ac arweiniad. 

Felly mae angen gwybodaeth dda am Gyngor Tai, yn ogystal â Diwygio Lles a'r newidiadau sydd ar ddod i'r system fudd-daliadau. 

Efallai y bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus hefyd ysgrifennu a darparu hyfforddiant a sesiynau briffio, cefnogi staff a chynnal gwiriadau ansawdd gwaith yn ogystal â chynnal eu llwyth gwaith eu hunain. Rhaid i chi allu gweithio'n annibynnol lle bo angen ac felly mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod â'r gallu i flaenoriaethu gwaith, rheoli ei amser yn effeithiol a gallu addasu'n gyflym.

Byddai’r gallu i siarad ieithoedd eraill, yn benodol Cymraeg, Somalieg, Arabeg neu Bwyleg, o fantais.

Bydd y swydd yn gweithio yn yr holl hybiau allgymorth o amgylch Caerdydd.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y disgrifiad swydd, cysylltwch â Karen Page ar (029) 22 33 02 01.

Swydd dros dro yw hon tan 6ed Mawrth 2020.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y Cyfarwyddwr/Dirprwy Gyfarwyddwr/Prif Swyddog perthnasol neu uwch swyddog arall a enwebwyd, nad ydynt ar raddfa is na RhG2, neu’r Pennaeth/Corff Llywodraethu yn achos staff ysgolion, sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau. 

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg ill dau. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
•    dan 25 oed;
•    nid mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol pobl ag anableddau, gofalwyr a’r rhai o gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a chymuned LHDT Caerdydd;
•    yn gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...