Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

3 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Gweithwyr Cymdeithasol
CH50234122
Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Plant
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Dyddiad Cau:19/09/2019

Ydych chi’n chwilio am her newydd? Gall yr Hyb Diogelu Amlasiantaethol (MASH) - y drws ffrynt i Wasanaethau Plant Caerdydd - fod ar agor i chi! Mae tîm MASH y Gwasanaethau Plant, sy’n dîm prysur, mewn swyddfa, nad yw’n gyfrifol am achosion penodol ond sydd â llwyth gwaith sy’n newid yn gyson, yn awyddus i recriwtio Gweithiwr Cymdeithasol Gradd 8 profiadol.

Mae Caerdydd yn ddinas amlddiwylliannol fywiog a chaiff hyn ei adlewyrchu yn y llu o broblemau sy'n cael eu cyfeirio at y gwasanaeth.  Fel gweithiwr cymdeithasol yn nhîm MASH gallech fod yn trafod achosion gydag amrywiol weithwyr proffesiynol gan gynnwys; yr heddlu, gweithwyr iechyd a gwleidyddion, a gwneud penderfyniadau ar gam cynnar tyngedfennol.

Mae hon yn adeg gyffrous i fod yn ymuno â'r tîm yn sgil cyflwyno Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a datblygiad yr  Hyb Diogelu Amlasiantaethol (MASH) sy’n golygu bod y tîm yn gweithio yn yr un uned â Gorsaf Heddlu Bae Caerdydd gydag asiantaethau partner sy’n gysylltiedig â'r agenda Diogelu.

Mae’r gwaith yn cynnwys cyflawni asesiadau risg amserol mewn perthynas â chysylltiadau / atgyfeiriadau i dîm MASH a nodi ar gam cynnar y rheiny sydd mewn perygl gan gynnwys cymryd rhan mewn trafodaethau strategaeth amlasiantaethol o ran gwneud penderfyniadau a chamau diogelu.

Mae’n hanfodol eich bod yn Weithiwr Cymdeithasol Cofrestredig ar gyfer y swydd hon. 

Mae’r swyddi hyn yn amodol ar wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw cefnogi plant ac oedolion sy’n agored i niwed er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a'n hysgolion yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch ac amddiffyn pob plentyn ac oedolyn sy'n agored i niwed a byddant yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy'n agored i niwed hawl i gael eu hamddiffyn. Caiff hyn ei gefnogi yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Mae’r swyddi hyn yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfleoedd cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
•    25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol y rhai o gymuned pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
•    yn gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...