Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

Gyngor Caerdydd

Hyfforddwr Datblygu Gweithlu
CS50260785
Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Plant , Tai
Math o Gontract: Dros Dro
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Housing & Communities
Graddfa:Gradd 6
Cyflog:£24,799 - £28,785
Dyddiad Cau:17/09/2019

Mae cyfle cyffrous wedi codi o fewn y Gwasanaethau Cymorth Cynnar Tai a Chymunedau ar gyfer Hyfforddwr Datblygu Gweithlu. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd weithio o fewn tîm sy’n meddwl ymlaen a chyda’r gallu i weithio mewn amgylchedd newidiol a heriol.

Bydd disgwyl i chi gynllunio, cydlynu a darparu hyfforddiant i amrywiaeth o ymarferwyr er mwyn cefnogi’r gwaith o ddatblygu’r gwasanaethau Cymorth Cynnar.

Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd ddiweddaru llawlyfrau gwaith a sicrhau bod Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Teuluoedd Caerdydd yn cydymffurfio â hwy ac unrhyw newidiadau deddfwriaethol.
 
Hefyd, bydd deiliad y swydd yn mentora ac yn datblygu’n barhaus staff newydd a phresennol i helpu i gefnogi’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Teuluoedd Caerdydd.
 
I gael sgwrs anffurfiol ynghylch y swydd, ffoniwch Sandra Fergusson, Rheolwr Canolfan Achrededig Datblygu’r Gweithlu ar (029) 2035 1703.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn brif flaenoriaethau i’r Cyngor. Ein nod yw cefnogi plant ac oedolion sy’n agored i niwed er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a'n hysgolion yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch ac amddiffyn pob plentyn ac oedolyn sy'n agored i niwed a byddant yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy'n agored i niwed hawl i gael eu hamddiffyn. Caiff hyn ei gefnogi yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Swydd dros dro yw hon tan 31 Mawrth 2020 oherwydd cyllid grant.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y canlynol sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau: y Cyfarwyddwr/Cyfarwyddwr Cynorthwyol/Prif Swyddog neu Uwch Swyddog Enwebedig perthnasol, nad yw ar raddfa is na RhG2, neu, yn achos staff ysgolion, y Pennaeth/Corff Llywodraethu. 

Mae’r swydd hon yn addas ar gyfer ei rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys:
•    pobl sy’n 25 oed ac iau;
•    pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    pobl o’n cymunedau lleol, yn benodol cymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
•    pobl sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...