Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

3 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Cydlynydd Crechè
CS50010879
Categori Swydd: Tai, Addysg - Proffesiynol / Cymorth
Math o Gontract: Dros Dro
Oriau Gwaith: Rhan Amser
Gwasanaeth: Housing & Communities
Graddfa:Gradd 5
Cyflog:£21,166 - £24,799 pro rata
Dyddiad Cau:25/09/2019

Mae’r swydd hon yn arwain tîm bach o staff y crechè yng Nghanolfan Addysg Oedolion Severn Road.  Darperir crechè ar gyfer plant tra bod eu rhieni’n dilyn cwrs yn yr un adeilad – Canolfan Addysg Oedolion Severn Road. Mae angen hyblygrwydd o ran darparu sesiynau gyda’r gallu i weithio o’ch pen a’ch pastwn eich hun.

Mae gan ein crechè lawer o adnoddau da, maen nhw’n ddiogel ac yn ysgogol i blant ac rydym yn ymfalchïo yn ansawdd y gwasanaeth a ddarparwn.  Rydym yn cefnogi ein staff gyda hyfforddiant, goruchwylio a mynediad i adnoddau o ansawdd uchel.
 
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cyfrannu at gynllunio gweithgareddau addas ac amgylchedd croesawgar i sicrhau bod plant yn cymryd rhan wrth chwarae; cynnig gweithgareddau cyffrous sy’n addas i oedran a lefel y plant a dangos empathi a charedigrwydd tuag at blant sydd â phryder ynghylch gadael eu rhieni. Byddwch hefyd yn gyfrifol am drefnu rota staff a chydweithredu gyda staff yn y ganolfan a rhoi cynllun gweithredu ar waith gan archwiliadau Arolygiaeth Gofal Cymru ac adolygiadau ansawdd.

Bydd ymgeiswyr yn datblygu a chynnal perthynas effeithiol â chwsmeriaid ac yn monitro a gwerthuso sesiynau i gefnogi datblygiad y plant ac i wneud gwelliannau i fodloni anghenion defnyddwyr y gwasanaeth.

Dylai ymgeiswyr ystyried y disgrifiad swydd wrth gwblhau’r ffurflen gais. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Rachel Everett ar 07816543012 neu Sara Wiggins ar 07816543012.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio 16 awr yr wythnos yn ystod y tymor yn unig.

Disgrifiad cryno:  Rydym yn awyddus i benodi Cydlynydd Crechè rhan-amser ar gyfer crechè Severn Road, byddwch yn arwain tîm bach sy’n darparu gofal i blant dysgwyr Canolfan Addysg Oedolion Severn Road.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn un o brif flaenoriaethau’r Cyngor. Ein nod yw cefnogi plant ac oedolion sy’n agored i niwed er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a'n hysgolion yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch ac amddiffyn pob plentyn ac oedolyn sy'n agored i niwed a byddant yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy'n agored i niwed hawl i gael eu hamddiffyn. Caiff hyn ei gefnogi yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Swydd dros dro yw hon tan 31 Awst 2020.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y canlynol sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau: y Cyfarwyddwr/Cyfarwyddwr Cynorthwyol/Prif Swyddog neu Uwch Swyddog Enwebedig perthnasol, nad yw ar raddfa is na RhG2, neu, yn achos staff ysgolion, y Pennaeth/Corff Llywodraethu. 

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.   Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, gan gynnwys:
•    pobl sy’n 25 oed ac iau;
•    pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    pobl o’n cymunedau lleol, yn benodol cymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd;
•    pobl sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg.

Argraffu manylion y swyddChwilio...