Xib.SiteSpecific.Package.LanguageSettingList`1[System.String]

14 diwrnod ar ôl i ymgeisio

Cyn ymgeisio darllenwch y dogfennau ategol canlynol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gorffen eich cais.

Gyngor Caerdydd

Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwylio Maethu
CH50232481
Categori Swydd: Gofal Cymdeithasol-Plant
Math o Gontract: Parhaol
Oriau Gwaith: Llawn Amser
Gwasanaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol
Graddfa:Gradd 8
Cyflog:£32,878 - £36,876
Dyddiad Cau:30/09/2019

Mae cyfle wedi codi o fewn Cyngor Caerdydd yn y Gwasanaethau Plant ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol profiadol yn y Tîm Maethu.

Mae'r Gwasanaeth Maethu am recriwtio Gweithwyr Cymdeithasol cymwys llawn amser a all ddangos eu bod yn cwrdd â'r gofynion ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwylio Maeth Gradd 8 fel y disgrifir yn y Disgrifiad Swydd a'r Fanyleb Person.

Byddwch yn gyfrifol am gefnogi a goruchwylio grŵp brwd o ofalwyr maeth, y bydd disgwyl i chi adeiladu a datblygu partneriaethau effeithiol gyda nhw, yn ogystal ag asesu a recriwtio gofalwyr maeth newydd.  

Fel Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol Gradd 8, byddwch yn gallu gosod safon arweinyddiaeth ar gyfer y gwasanaeth. Cymryd rhan lawn yn y blaenoriaethau gwasanaethau, dangos menter, cymryd cyfrifoldeb a bod yn atebol.

Rhaid i'r ymgeiswyr llwyddiannus hefyd allu dangos bod ganddynt wybodaeth ragorol o waith sy'n ymwneud â Phlant sy’n Derbyn Gofal gan yr Awdurdod Lleol.

Croesewir ceisiadau gan ymgeiswyr a chanddynt radd mewn Gwaith Cymdeithasol neu gymhwyster cyfatebol, gyda phrofiad ôl-radd o weithio fel gweithiwr cymdeithasol ym maes Gofal Cymdeithasol Plant ac sydd wedi’u cofrestru â Chyngor Gofal Cymru.

Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person, cysylltwch â Rheolwyr y Tîm Maethu, Roslyn Rees neu Gary Fear, ar (029) 20873797.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i’r Cyngor. Ein nod yw rhoi cymorth i blant ac oedolion sy’n agored i niwed gan sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu llesiant. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Mae’r swydd wag hon yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
•    25 oed ac iau;
•    nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
•    o’n cymunedau lleol, yn benodol pobl ag anableddau, gofalwyr a’r rhai o gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a chymuned LHDT Caerdydd;
•    y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg.


Argraffu manylion y swyddChwilio...